Yazım Kuralları

Dergimize gelen makalelerin tüm süreçleri (Hakem Değerlendirme, yazar Düzeltme) derginin yayınlanacağı ayın 15 ine kadar tamamlanan makaleler kabul sırasına göre derginin ilgili sayısında yayınlanacaktır. 

Dil

Dergide Türkçe, İngilizce makaleler yayımlanır. Gönderilen makalelerde makale dilinde öz, İngilizce öz ve İngilizce geniş özet olmalıdır. Ancak makale İngilizce ise, Türkçe geniş özet yer almalıdır.

Yazıların Hazırlanması ve Yazım Kuralları

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Makale gönderimi online olarak http://www.tisej.com sayfasından erişilen  makale gönder butonu üzerinden yapılmalıdır. Gönderilen yazılar, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili detayları içeren (bkz: Son Kontrol Listesi) Kapak Sayfası; yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2016 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Anlaşması Formu eklenerek gönderilmelidir.

1. Çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 11 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1 satır aralık ölçüsü ile hazılanmalıdır. Ana makale dosyası, çift taraflı kör hakemlik gereği yazar bilgilerini içermemelidir.

2. Yayımlanmak üzere gönderilen makale ile birlikte yazar bilgilerini içeren kapak sayfası gönderilmelidir. Kapak sayfasında, makalenin başlığı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, kendilerine ulaşılabilecek adresler, cep, iş numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır (bkz. Son Kontrol Listesi).

3. Giriş bölümünden önce 180-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve İngilizce öz ile 1200 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır. Çalışma ingilizce ise 1200 kelimelik Türkçe Genişletilmiş özet yer almalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı İngilizce özün üzerinde yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 İngilizce, 5 Türkçe anahtar kelime yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet İngilizce olmayan makaleler için Türkçe Genişletilmiş özet de İngilizce makaleleler için zorunludur.

4. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler; yabancı dilde başlık, İngilizce öz ve anahtar kelimeler; İngilizce genişletilmiş özet, Çalışma İngilizce ise Türkçe Genişletilmiş özet, ana metin bölümleri, son notlar ve kaynaklar.

5. Araştırma makalelerinde bölümler şu şekilde olmalıdır: “Giriş”, “Amaç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç”, ”Son Notlar” “Kaynaklar” . Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı “Giriş” bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma “Tartışma ve Sonuç”, ”Son Notlar”, “Kaynaklar” şeklinde bitirilmelidir.

6. Çalışmanın başında yer alan giriş bölümü “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Gönderilen çalışmalarda sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın öneminin belirtildiği tüm bölüm ve alt bölümler numaralandırılmalıdır. Bu düzenlemede, bölümler sırasıyla 1,2,3,4 şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., ve 1.1.1., 1.2.1, 1.2.2., 2.1.1., 2.1.2 gibi birden çok haneli şekilde olmalıdır.

7. Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir.

Tablolar sayfalarda iki yana yasla yapılarak yazdırma alanına sığdırılmalıdır. Ayrıca tabloların tümünde satır ve sütun çizgileri bulunmalıdır. Tabloların yazı büyüklüğü küçültülerek sayfaya sığdırılabilir.

 Örnek

  Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri

  Şekil 1: Demografik özellikler

  Grafik 1: Cinsiyetin Dağılımı

8. Referanslar derginin benimsediği American Psychological Association (APA) 6 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.

9. Kurallar dâhilinde dergimize yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu ve çalışmada geçen görüşler yazar/yazarlarına aittir.

KAYNAKLAR

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. edisyonunu benimser. APA 6. edisyon hakkında bilgi için:

- American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological
Association (6th ed.). Washington, DC: APA.

http://www.apastyle.org/

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı ve yayım tarihi yazılarak belirtilmelidir.Birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasında (;) işareti kullanılmalıdır. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnekler:
Birden fazla kaynak;
(Özüdoğru ve ark., 2002, s. 43; Çetin 1995, s. 197-198)

Tek yazarlı kaynak;
(Ersoy, 2007, s. 62)

İki yazarlı kaynak;
(Ersoy ve Demirci 2007, s. 72)

Üç, dört ve beş yazarlı kaynak;
Metin içinde ilk kullanımda: (Ozudogru, Harth ve Arston 2000, s. 12–13) Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda: (Ozudogru ve ark., 2000)

Altı ve daha çok yazarlı kaynak;
(Aydoğan ve ark., 2003, s. 34)

Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterme
Kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir.
Kaynak yazımı ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Kitap

a) Türkçe Kitap
Özüdoğru, H. (1995). Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları, Ankara: TEPGE Yayınları.

b) Türkçeye Çevrilmiş Kitap

Pietrantonio, D. (2019). Arminuta:Dönüş (A. Ferulla, Çev.). İstanbul:Efil Yayınları.

c) Editörlü Kitap
Özüdoğru, H., Aydın, F., Özkan, F. H., (Ed.). (2021). Ekonomi ve Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler. Ankara: Gazi Kitapevi

d) Çok Yazarlı Türkçe Kitap
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.

e) İngilizce Kitap
Melicher R., & Norton E. (2020). Introduction to Finance. New York, NY: Wiley.

f) İngilizce Kitap İçerisinde Bölüm
Bassett, C. (2006). Cultural Studies And New Media. In G. Hall & C. Birchall (Eds.), New Cultural Studies: Adventures in Theory (pp. 220–237). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

g) Türkçe Kitap İçerisinde Bölüm
Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, Öğeleri, İşletme Yönetimi ve Liderlikteki Önemi. M. Zencirkıran (Ed.), Örgüt Sosyolojisi Kitabı içinde (s. 233–263). Bursa: Dora Basım Yayın.

h) Yayımcının ve Yazarın Kurum Olduğu Yayım
Türk Standartları Enstitüsü. (1974). Adlandırma İlkeleri. Ankara: Yazar.

Makale

a) Türkçe Makale
Özüdoğru H. ve Varol, N. (2021). Sigortacılıkta Dijitalleşme: Sigorta Sektöründe Müşteriler ve Acenta Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(4), 2962-2978.

b) İngilizce Makale
de Cillia, R., Reisigl, M., & Wodak, R. (1999). The Discursive Construction of National Identity. Discourse and Society, 10(2), 149–173. http://dx.doi.org/10.1177/0957926599010002002

c) Yediden Fazla Yazarlı Makale
Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J. ... Heineman, T. C. (2015). Efficacy of an Adjuvanted Herpes Zoster Subunit Vaccine in Older Adults. New England Journal of Medicine, 372, 2087–2096. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1501184

d) DOI’si Olmayan Online Edinilmiş Makale
Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tezlerinin Atıf Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349–369. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

e) DOI’si Olan Makale
Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to Measure Library Website Effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261–278. http://dx.doi.org/10.1080/07317131003765910

f) Advance Online Olarak Yayımlanmış Makale
Smith, J. A. (2010). Citing Advance Online Publication: A review. Journal of Psychology. Advance Online Publication. http://dx.doi.org/10.1037/a45d7867

g) Popüler Dergi Makalesi
Semercioğlu, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın Rayihası. Sabit Fikir, 52, 38–39.

Tez, Sunum, Bildiri
a) Türkçe Tezler
Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

b)Ticari Veritabanında Yer Alan Yüksek Lisans Ya da Doktora Tezi
Van Brunt, D. (1997). Networked Cnsumer Health Information Systems (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 9943436)

c) Kurumsal Veritabanında Yer Alan İngilizce Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Yaylalı-Yıldız, B. (2014). University Campuses as Places of Potential Publicness: Exploring the Politicals, Social and Cultural Practices in Ege University (Doctoral dissertation). Retrieved from Retrieved from: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali

d) Web’de Yer Alan İngilizce Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Tonta, Y. A. (1992). An Analysis of Search Filures in Online Library Catalogs (Doctoral dissertation, University of California, Berkeley). Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/phd/ickapak.html

e) Dissertations Abstracts International’da Yer Alan Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Appelbaum, L. G. (2005). Three Studies of Human Information Processing: Texture Amplification, Motion Representation, and Figure-Ground Segregation. Dissertation Abstracts International: Section B. Sciences and Engineering, 65(10), 5428.

f) Sempozyum Katkısı
Krinsky-McHale, S. J., Zigman, W. B. & Silverman, W. (2012, August). Are Neuropsychiatric Symptoms Markers of Prodromal Alzheimer’s Disease in Adults with Down Syndrome? In W. B. Zigman (Chair), Predictors of Mild Cognitive Impairment, Cementia, and Mortality in Adults with Down Syndrome. Symposium Conducted at American Psychological Association Meeting, Orlando, FL.

g) Online Olarak Erişilen Konferans Bildiri Özeti
Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında Sunulan Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5&submenu=27

h) Düzenli Olarak Online Yayımlanan Bildiriler
Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The Basic Nonuniformity of The Cerebral Cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593–12598. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0805417105

i) Kitap Şeklinde Yayımlanan Bildiriler
Schneider, R. (2013). Research Data Literacy. S. Kurbanoğlu ve ark. (Ed.), Communications in Computer and Information Science: Vol. 397. Worldwide Communalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice içinde (s. 134–140). Cham, İsviçre: Springer.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03919-0

j) Kongre Bildirisi
Çepni, S., Bacanak A. ve Özsevgeç T. (2001, Haziran). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumları ile Fen Branşlarındaki Başarılarının İlişkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Diğer Kaynaklar

a) Gazete Yazısı
Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ Notları. Cumhuriyet, s. 13.

b) Online Gazete Yazısı
Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret Hamle Yapmak İçin Tüketiciyi Bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet

c) Web Page/Blog Post
Bordwell, D. (2013, June 18). David Koepp: Making the World Movie-Sized [Web log post]. Retrieved from http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/

d) Online Ansiklopedi/Sözlük
Bilgi mimarisi. (2014, 20 Aralık). Vikipedi içinde. Erişim adresi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi
Marcoux, A. (2008). Business ethics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/

e) Podcast
Radyo ODTÜ (Yapımcı). (2015, 13 Nisan). Modern Sabahlar [Podcast]. Erişim adresi: http://www.radyoodtu.com.tr/

f) Bir Televizyon Dizisinden Tek Bir Bölüm
Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) ve Bookstaver, S. (Yönetmen). (2012). Runaways [Televizyon dizisi bölümü]. D. Shore (Baş yapımcı), House M.D. içinde. New York, NY: Fox Broadcasting.

g) Müzik Kaydı
Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul Senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik.

Yukarıda sıralanan koşulları yerine getirmemiş çalışma kabul edilmez, eksiklerinin tamamlanması için yazara iade edilir. Yayım Komisyonu tarafından kabul edilen yazılar basıma kabul sırasına göre yayımlanır. Baskı tashihleri yazarlar tarafından yapılır.

SON KONTROL LİSTESİ

Aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun:

 • Makalenin türünün belirtilmiş olduğu
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi varsa, bunun belirtildiği
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Referansların derginin benimsediği APA 6 edisyonuna uygun olarak düzenlendiği
 • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği

● Telif Hakkı Anlaşması Formu Doldurulup sisteme eklendi mi?

● Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

● Kapak sayfası hazırlanıp sisteme eklendi mi?

 • Makalenin kategorisi
 • Makale dilinde ve İngilizce başlık
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
 • Tüm yazarların ORCID’leri
 • Finansal destek (varsa belirtiniz)
 • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)

● Makale ana metni

 • Önemli: Ana metinde yazarın / yazarların kimlik bilgilerinin yer almamış olması gerekir.
 • Makale dilinde ve İngilizce başlık
 • Öz: 180-200 kelime
 • Abstract : 180-200 Kelime
 • Anahtar Kelimeler: 5 adet makale dilinde ve 5 adet İngilizce
 • Türkçe Makalelerde İngilizce Geniş Özet 1200 Kelime
 • İngilizce Makalelerde Türkçe Geniş Özet 1200 Kelime
 • Makale ana metin bölümleri
 • Başlıkların doğru numaralandırılması
 • Tablolar, Şekiller, Grafikler ve Resimlerin doğru numaralandırılması
 • Tablo, şekil ve grafik isimleri koyu renkle yazılması
 • Tablolar, Şekiller, Grafikler ve Resimlerin yazdırma alanına sığdırılması ve tüm satır ve sütun çizgilerinin olması
 • Telif Hakkı Anlaşması Formu
 • Kapak sayfası
 • Yazar Formu
 • Kaynakça ayrı bir dosya olarak da yüklendi mi?(Her bir kaynak arasında 1 satır boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.)
 • Turnitin Raporu sisteme eklendimi? %20 Altı benzerlik kabul edilir.
 • Etik Kurul Belgesi (Araştırma Makalaleri için Şart) (Etik Kurul Belgesi Beyan Edenler MAkale İçerisinde Etik onay alındığını belirtmelidirler.)

Ücretler

Dergiye gönderilen yazılar için, makale sisteme eklendiğinde, hizmet bedeli olarak 2000 TL kurum hesabına yatırılması gerekir.

 

 

İşlem Süre Sorumlu  
Ön Değerlendirme 15 Gün Baş Editör Makaleler dergi yazım kuralları açısından ve dergi kapsamına göre incelemeye tutulur.
Ön Değerlendirme sonucu eksiklik bulunmayan makaleler alan editörüne gönderilir. Eksik olanlar yazara düzeltme için gönderilir.
Editör Değerlendirmesi 10 Gün Alan Editörü Alana uygun hakemleri atar.
Hakemin çağtıyı kabul etme süresi 7 gün Hakem Bu süreler hakemlerin cevap verme süresine göre değişiklik gösterebilir. Hakemler gerekli süre içierisnde dönüş yapmazlar ise başka hakem atanır.  Hakemler ve Yazarlar gerekli süre içerisinde dönüş yapmazlar ise, bu süreler uzayabilir.
Hakemin Değerlendirmeyi Tamamlama Süresi 28 Gün Hakem
Yazardan İstenen Düzeltmenin tamamlanma süresi 30 Gün Yazar
Son Değerlendirme 15 Gün Alan Editörü
Makalenin Kabul Edilen Sayfasında
Yer Alması ve DOI Atanması
10 Gün Sekreterya

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.