Kabul Edilen Makaleler

TÜRK ATASÖZLERİNDE ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ
ERIKSON'S PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEVELOPMENT IN TURKISH PROVERBS
ESİN ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1817    0

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA BİREY MERKEZLİ YAKLAŞIM: CARL ROGERS VE ROGERYAN TERAPİ
INDIVIDUAL CENTERED APPROACH IN SOCIAL WORK PRACTICE: CARL ROGERS AND ROGERIAN THERAPY
FİKRİ KELEŞOĞLU, MÜNİRE AKYÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1804    0

TÜRKİYE’DE KAYITLI EKONOMİ İLE KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REGISTERED ECONOMY AND UNREGISTERED EMPLOYMENT RATE BY SECTORS IN TURKEY
ANIL ERALP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1801    0

BİREYSEL MUTLULUĞUN VE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN KAYNAĞI: TÜRKİYE'DEN BULGULAR
THE SOURCE OF INDIVIDUAL HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION: EVIDENCE FROM TURKEY
SEDA ŞENGÜL, BÜŞRA KARAKUZU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1834    0

ROMANTİK BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ROMANTIC ATTACHMENT ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
ADEM DAĞ, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1793    0

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN DİNAMİK GEZGİN SATICI PROBLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE DYNAMIC TRAVELING SALESMAN PROBLEM FOR ELECTRIC VEHICLES
VOLKAN ÜNAL, ERENCAN YAVRUCU, MEHMET SOYSAL, MUSTAFA ÇİMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1786    0

MÜLKİYET HAKLARI: ÖZEL MÜLKİYET SİSTEMİNDE KAYNAK TAHSİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
PROPERTY RIGHTS: A REVIEW ON RESOURCE ALLOCATION IN PRIVATE PROPERTY SYSTEM
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK, GÖNÜL DİNÇER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1767    0

BULANIK ENTROPİ TABANLI BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇİMİ: BİR RULMAN ŞİRKETİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SELECTION USING FUZZY ENTROPY-BASED FUZZY MOORA METHOD: CASE STUDY IN A BEARING COMPANY
BEYZANUR DURMUŞ, MUHAMMET ENES AKPINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1726    0

SALGIN VE FELAKET DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ANKARA’DA BİR İNCELEME
CONSUMER BEHAVİORS DURİNG EPİDEMİCS AND DİSASTERS PERİODS: A STUDY IN ANKARA DURİNG THE COVİD-19 PANDEMİC PERİOD
SELAHATTİN ÇELİK, CİHAT KARTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1835    0

SU ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET HACMİNE ETKİSİ: ÇEKİM MODELİ YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
THE EFFECT OF FOREİGN TRADE VOLUME OF SEAFOOD: AN ANALYSİS ON THE GRAVİTY MODEL METHOD OF TURKEY
ÖMER FARUK GÜLTEKİN, ERDEMALP ÖZDEN, TURGUT BAYRAMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1830    0

KADINLARIN TOPLUMSAL TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN RASYONEL OLMAYAN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF WOMEN'S SOCİAL BURNOUT LEVELS ON IRRATİONAL BUYİNG BEHAVİORS
BARAN ARSLAN, EBRU TANRIKULU, FATMANUR AKSÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1783    0

KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMİNE THE RELATİONSHİPS BETWEEN CORPORATE REPUTATİON, JOB SATİSFACTİON, AFFECTİVE COMMİTMENT AND TURNOVER INTENTİON
İRFAN ÇAĞLAR, COŞKUN AKÇA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1765    0

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE Y VKUŞAĞININ SATIN ALMA TERCİHİNDE MARKA ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON BRAND PERCEPTİON İN PURCHASİNG PREFERENCES OF GENERATİONS Y İN THE AVİATİON INDUSTRY
EKREM SÜZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1802    0

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMİ OKURYAZARLILIĞININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE ECONOMIC LITERACY OF HEALTHCARE WORKERS
HİLAL KAMER, ABDURRAHMAN YUNUS SARIYILDIZ, BURHANETTİN UYSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1782    0

TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE STUDIES IN TURKEY
DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1831    0

BİTCOİN İLE ETHEREUM ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN TRANSFER ENTROPİSİ İLE ANALİZİ
ANALYSIS OF CAUSALITY BETWEEN BITCOIN AND ETHEREUM USING TRANSFER ENTROPY
BAKİ ÜNAL, ABDULLA SAKALLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1785    0

İSTİSMARCI YÖNETİMİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞYERİNDE DIŞLANMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATING ROLE OF WORKPLACE OSTRACISM ON THE EFFECT OF ABUSIVE SUPERVISION ON COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR
ERKAN TAŞKIRAN, NİHAL KARTALTEPE BEHRAM, ESRA DİNÇ ÖZCAN, GÜLŞAH GENÇER ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1758    0

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİK İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACILIK ROLÜ
INTERMEDIATE ROLE OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP IN THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON THE JOB PERFORMANCE
ENVER AYDOĞAN, ZEKERİYA OLGUNÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1818    0

TÜRK İTHALATININ GELİR VE GÖRELİ FİYAT ESNEKLİKLERİ: BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
INCOME AND RELATIVE PRICE ELASTICITIES OF TURKISH IMPORT: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH
AHMET GÜNEY , ENSAR BALKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1803    0

YÜKSEK DÜZEYDE FİNANSAL OKURYAZARLIK BRİSTOL VE İSTANBUL'DAKİ GENÇ YETİŞKİNLERİN FİNANSAL REFAHINI GELİŞTİRİR Mİ?
DOES HİGH LEVEL OF FİNANCİAL LİTERACY IMPROVE FİNANCİAL WELL-BEİNG OF YOUNG ADULTS İN BRİSTOL AND ISTANBUL?
ISIK AKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1771    0

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞ YERİ ÇATIŞMASININ ÇALIŞANLARIN BİREYCİLİK VE TOPLULUKÇULUK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND WORKPLACE CONFLICT ON EMPLOYEES' INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM BEHAVIOR TENDENCIES.
GÜLER YANIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1764    0

BÜYÜME FIRSATLARI BAĞLAMINDA KALDIRAÇ, KAR PAYI, SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVERAGE, DIVIDEND, OWNERSHIP CONCENTRATION AND FIRM VALUE IN THE CONTEXT OF GROWTH OPPORTUNITIES
BURCU DİNÇERGÖK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1754    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.