Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 4

1.
ENTROPİ VE MULTI-MOORA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK BİR VAKA ANALİZİ İLE ULUSLARARASI HEDEF PAZAR SEÇİMİ
INTERNATIONAL TARGET MARKET SELECTION USING ENTROPY AND MULTI-MOORA METHODS THROUGH A CASE STUDY
MUHAMMET ENES AKPINAR, İSMAİL METİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.1934    Page: 1-15    26

2.
SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINA ETKİSİ: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH FACILITIES ON EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION AND ON ORGANISATIONAL COMMITMENT: A CASE IN A PRIVATE HOSPITAL
YURDAGÜL IŞIK, DİLAVER TENGİLİMOĞLU, AYKUT EKİYOR, GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.1964    Page: 16-32    18

3.
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA SÖZCÜK SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON VOCABULARY FREQUENCIES IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
SERCAN DEMİRGÜNEŞ, HAKAN YALAP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2016    Page: 33-54    16

4.
SOSYAL MEDYADA KADINLARA YÖNELİK SİBER ZORBALIK
CYBERBULLYING AGAINST WOMEN ON SOCIAL MEDIA
ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2023    Page: 55-71    19

5.
PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN BESİN DESTEK ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF CONSUMERS' TENDENCIES TO PURCHASE NUTRITIONAL SUPPLEMENTS WITHIN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
SELVA SEZA CANDAN, HİLAL UYGURTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2033    Page: 72-96    21

6.
Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERDE YEŞİL REKLAM TUTUMU VE ÇEVRESEL DUYARLILIK İLİŞKİSİ
THE RELATİONSHİP OF GREEN ADVERTİSİNG ATTİTUDE AND ENVİRONMENTAL AWARENESS İN Z GENERATİON CONSUMERS
SENA ALTIN, ŞEYDA OK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2037    Page: 97-117    15

7.
MÜŞTERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL VERİMLİLİK
CUSTOMER INCIVILITY AND ORGANIZATIONAL EFFICIENCY
GÜLBAHAR TÜRKMENOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2049    Page: 118-133    13

8.
TARAFTARLARDA SOSYAL KİMLİK: FENERBAHÇE VE PANATHİNAİKOS TARAFTAR GRUPLARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
SOCİAL IDENDİTY OF THE FANS: AN EXPLORATORY STUDY ON FENERBAHÇE AND PANATHİNAİKOS FAN GROUPS
MUSTAFA SERHAT AVCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2062    Page: 134-146    14

9.
KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇALIŞTIKLARI ORTAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
OPİNİONS ABOUT THE ENVİRONMENT THEY WORK İN TERMS OF THE SAFETY OF HEALTH PERSONNEL WORKİNG İN PUBLİC HOSPİTALS
SEVGİ FATMA AKARSU CENGİZ, ZEKAİ ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2022    Page: 147-166    17

10.
RUSYA FEDERASYONU KAMU YÖNETİMİNİ GEÇMİŞTEN OKUMAK: SOSYALİST YÖNETİM GELENEĞİ
STUDYING THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE PAST: THE SOCIALIST ADMINISTRATIVE TRADITION
MURAT GENÇ, HAMZA ATEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1878    Page: 167-185    12

11.
BORSAYA KOTE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDAKİ KRİTİK-KİLİT DENETİM KONULARININ ANALİZİ: ABD VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE ANALYSIS OF CRITICAL-KEY AUDIT ISSUES IN INDEPENDENT AUDIT REPORTS OF INSURANCE COMPANIES LISTED TO THE EXCHANGE: THE EXAMPLE OF THE USA AND TURKEY
MUSTAFA GENÇ, AHMET YANIK, ELİF YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1963    Page: 186-207    18

12.
TOPLAM KREDİLER İLE KREDİ TÜRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: İL BAZLI PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
THE EFFECT OF TOTAL LOANS AND TYPES OF LOANS ON ECONOMIC GROWTH: PANEL CAUSALITY ANALYSIS BY PROVINCE
TUNAHAN HACIİMAMOĞLU, ABDULMUTTALİP PİLATİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1974    Page: 208-230    20

13.
ABD TİCARET BELİRSİZLİĞİNİN DOLAR-TL KURU ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF US TRADE UNCERTAINTY ON THE DOLLAR-TURKISH LIRA EXCHANGE RATE
DEMET YAMAN SONGUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1988    Page: 231-243    9

14.
COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI
CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR IN AIR TRANSPORTATION INDUSTRY DUE TO COVID-19 PANDEMIC: A LITERATURE REVIEW
HÜSEYİN ERBİL ÖZYÖRÜK, MEHMET ALİ BORAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2027    Page: 244-261    11

15.
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK İÇERİK FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ
MEASURING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' CONTENT AWARENESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION
NUR KUBAN TORUN, UFUK ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2052    Page: 262-281    15

16.
SİNGAPUR İÇİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI, TİCARİ AÇIKLIK, ENDÜSTRİYEL GELİŞME VE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞ-BÜTÜNLEŞİK BİR REGRESYON YAKLAŞIMI
THE RELATİONSHİP BETWEEN AİR FREİGHT, TRADE OPENNESS, INDUSTRİAL DEVELOPMENT AND ECONOMİC DEVELOPMENT FOR SİNGAPORE: A CO-İNTEGRATED REGRESSİON APPROACH
ERDAL DURSUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2069    Page: 282-299    9

17.
GÖÇ VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDE ORTA DOĞU ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
EXAMINING THE NEXUS AMONG MIGRATION AND POVERTY IN TERMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FROM MIDDLE EAST COUNTRIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL RELATIONS
SERPİL GÜDÜL, SALİH KALAYCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2075    Page: 300-318    13

18.
EMEK SÜRECİ VE VASIF İLİŞKİSİNİ BRAVERMAN ÜZERİNDEN OKUMAK: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
READING THE RELATIONSHIP OF LABOUR PROCESS AND QUALIFICATION THROUGH BRAVERMAN: THE CASE OF THE BANKING SECTOR
SERTAÇ DEMİRCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2077    Page: 319-341    12

19.
KISA GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’ YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF THE SAFETY PERFORMANCE SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
DERYA ÇEVİK TAŞDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2008    Page: 342-351    9

20.
TEKNOKENTLERE BAĞLI FİRMALAR ÖZELİNDE YENİ ÜRÜN BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE DETERMİNATİON OF NEW PRODUCT SUCCESS FACTORS FOR COMPANİES AFFİLİATED TO TECHNOPARKS
COŞKUN ERKAN, HASAN AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2046    Page: 352-372    14

21.
İNSAN HAKLARINDA GELİŞİMİN SON HALKASI: KENTLİ HAKLARI
THE LAST LINK OF DEVELOPMENT IN HUMAN RIGHTS: URBAN RIGHTS
VELİ SADIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1908    Page: 373-387    9

22.
BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNGÖRÜ MODELLERİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
FORECASTING MODELS OF INFECTIOUS DISEASES: A REVIEW STUDY
YELİZ ZOĞAL, ATİLLA GÖKÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2053    Page: 388-412    11

23.
NORMALLEŞTİRME MEKANLARI OLARAK İŞLETMELER: MÜLTECİLERİN ENFORMEL SEKTÖRE DAHİL OLMASINDA ETİKETLEMENİN DİNAMİĞİ
BUSINESSES AS PLACES OF NORMALIZATION: THE DYNAMICS OF LABELING IN REFUGEES’ INVOLVEMENT IN THE INFORMAL SECTORS
CİHAT ERBİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2068    Page: 413-437    14

24.
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL İKİYÜZLÜLÜK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL HYPOCRISY: A STUDY ON THE BANKING SECTOR
TUĞBA İMADOĞLU, MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2038    Page: 438-451    12

25.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ADAPTASYON DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TRC1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION LEVELS ON ENTREPRENEURIAL TENDENCY OF INTERNATIONAL UNİVERSITY STUDENTS: EXAMPLE OF TRC1 REGION
MUSTAFA İSMAİL ERTÜRK, RESUL GÜLEÇ, MEHMET YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2024    Page: 452-471    10

26.
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARININ MAKRO SOSYAL HESAPLAR MATRİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE CONTRIBUTIONS OF SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION TO THE TURKISH ECONOMY WITH A MACRO SOCİAL ACCOUNTING MATRIX
İSMAİL ÇATAKLI , CELAL TAŞDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2108    Page: 472-496    13

27.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GELECEĞİ
THE FUTURE OF SUSTAİNABİLİTY FROM A SUSTAİNABLE TOURİSM PERSPECTİVE
AHMET ERBAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1839    Page: 497-515    8

28.
TANZİMAT ROMANINDAN TOPLUMA BAKMAK: 19.YÜZYIL OSMANLI İSTANBUL'UNDAKİ ÇALIŞMA HAYATINDAN BAZI KESİTLER
LOOKING AT THE COMMUNITY FROM THE TANZIMAT NOVEL: SOME SECTIONS FROM WORKING LIFE IN 19TH CENTURY OTTOMAN ISTANBUL
ZEYNEP SANCAKTUTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2001    Page: 516-528    9

29.
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF COMMON ANXİETY DİSORDER ON JOB SATİSFACTİON
ÖZGE TURHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1966    Page: 529-544    14

30.
İŞGÖRENLERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNDE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİĞİN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF INTERACTIVE LEADERSHIP IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND BURNOUT IN EMPLOYEES
MUHAMMET VAPUR, ERCAN YAVUZ, MUSTAFA ABDÜSSAMED DEMİREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1976    Page: 545-557    10

31.
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTİGATİON OF THE EFFECTS OF CONTEXT-BASED LEARNİNG APPROACH İN SOCİAL STUDİES CURRİCULUM AND TEXTBOOKS
ÜMİT YEL, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1990    Page: 558-582    9

32.
ÖRGÜT İÇİNDE LİDER İZLEYEN UZAKLIĞI: GENEL BAKIŞ VE ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
LEADER FOLLOWER DISTANCE WITHIN THE ORGANIZATIONS: OVERVIEW AND SCALE ADAPTATION STUDY
TUĞBA YAŞİN, CEM HARUN MEYDAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2025    Page: 583-597    12

33.
TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİ İNCELEYEN AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ACADEMIC STUDIES EXAMINING THE RELATIONSHIP OF DIGITALIZATION AND PRODUCTIVITY IN THE TOURISM SECTOR
BETÜL BULADİ ÇUBUKCU, ÖZLEM TOPCUOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2045    Page: 598-610    13

34.
BEKLENEN VE BEKLENMEYEN BAZI OLAYLARIN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE İMPACT OF SOME EXPECTED AND UNEXPECTED EVENTS ON MARKETS
EMRAH ÖGET, MEHMET ERYİĞİT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2051    Page: 611-630    15

35.
SAHRA-ALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE TÜBERKÜLOZ ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
RISK FACTORS FOR TUBERCULOSS MORTALITY IN SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
METİN DİNÇER, BERNA AKINCI ÖZYÜREK, Nezir KÖSE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2089    Page: 631-642    12

36.
ÇEVRE FAKTÖRÜNÜN İŞLETME YETENEKLERİNİ KULLANMA SONUÇLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF “ENVIRONMENT” AS A FACTOR ON THE OUTCOMES OF LEVERAGING FIRM CAPABILITIES
İLHAM ÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2095    Page: 643-666    6

37.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK: TÜRKİYE ÜZERİNE BÖLGESEL BİR DEĞERLENDİRME
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTH: A REGIONAL ASSESSMENT ON TÜRKİYE
IŞIN KORTAN SARAÇOĞLU, SITKICAN SARAÇOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2104    Page: 667-688    14

38.
KAR KALİTESİ VE FİRMA DEĞERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
EARNİNGS QUALİTY AND FİRM VALUE: THE CASE OF BORSA ISTANBUL
YASİN ERDEM ÇEVİK , ERKAN SOLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2105    Page: 689-707    11

39.
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE SİBER SİGORTALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: SEKTÖREL BİR ARAŞTIRMA
ASSESSMENT OF CYBER INSURANCE İN THE TÜRK INSURANCE SECTOR: A SECTORAL RESEARCH
NURIYE VAROL GONEN, EMİNE ÖNER KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2065    Page: 708-726    20

40.
BANKALARIN SORUNLU ALACAKLARININ TEMİNATINDA BULUNAN GAYRİMENKULLERİN MENKUL KIYMETLEŞTİRME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLEREK YENİDEN FİNANSMAN YAPILMASI
REFINANCING BY EVALUATING REAL ESTATES COVERED BY BANKS’ PROBLEMATIC RECEIVABLES BY SECURITIZATION METHOD
EROL DEMİR, SERVET AYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2041    Page: 727-747    11

41.
KİTLE FONLAMANIN BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE KULLANIMI
USE OF CROWDFUNDİNG İN THE REGİONAL DEVELOPMENT PROCESS
İHSAN KURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2006    Page: 748-764    11

42.
KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ İLE ECZANE SATIŞ ANALİZİ VE SATIŞ TAHMİNİ
PHARMACY SALES ANALYSİS AND SALES FORECASTİNG WİTH EXPLORATORY DATA ANALYSİS
MANSUR BEŞTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2039    Page: 765-782    7

43.
ÖDÜL BAZLI KİTLESEL FONLAMA ÖLÇEĞİ
REWARD-BASED CROWDFUNDİNG SCALE
HATİCE BAHÇE, METEHAN TOLON
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2074    Page: 783-798    13

44.
FİNANSAL HİLE: TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
FİNANCİAL FRAUD: CONTENT ANALYSİS FOR TURKEY
İSMAİL TUNA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2101    Page: 799-822    10

45.
DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM PERSPEKTİFİNDEN DAVRANIŞSAL DENETİM
BEHAVIORAL AUDITING FROM A PERSPECTIVE OF BEHAVIORAL APPROACH
BURCU NAZLIOĞLU, SERTAÇ DEMİRCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2109    Page: 823-839    12

46.
PSİKOLOJİK GÜVENLİK İKLİMİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE İŞ BİÇİMLENDİRMENİN ROLÜ
THE ROLE OF JOB CRAFTING IN THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL SAFETY ON JOB SATISFACTION
BURCU TOSUN, GAMZE GÜNER KİBAROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2106    Page: 840-859    10

47.
TÜRKİYE’DE HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL SAĞLAMLIĞININ Z-SKORU KULLANILARAK ÖLÇÜLMESİ
MEASURING THE FINANCIAL SOUNDNESS OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES IN TÜRKİYE USING THE Z-SCORE
EMİNE ÖNER KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2102    Page: 860-876    16

48.
GÖÇ YÖNETİMİ VE GÖÇLERİN TÜRKİYE'DEKİ SOSYOEKONOMİK YAŞAMA ETKİLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
SCHOLARS' VIEWS ON MIGRATION MANAGEMENT AND THE EFFECTS OF MIGRATION ON THE SOCIOECONOMIC LIFE OF TÜRKİYE
BORA BALUN, OSMAN KURTER, İSMAİL HAKKI DİNÇAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2054    Page: 877-900    12

49.
BİST100 VE BİTCOİN İŞLEM HACMİ ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
COINTEGRATION AND CAUSALITY RELATION BETWEEN BIST100 AND BITCOIN TRADING VOLUME
DİLEK OZDEMİR, KEREM FIRAT COŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2000    Page: 901-916    34

50.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
ARZU ÖZMERDİVANLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2042    Page: 917-931    9

51.
BRENT PETROL FİYATLARI ÜZERİNE PRATİK BİR RİSK ANALİZİ
A PRACTICAL RISK ANALYSIS OF THE BRENT OIL PRICES
NURHAN TOĞUÇ, TURGAY KARALİNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2073    Page: 932-950    12

52.
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THIRD SECTOR SOCIAL ECONOMIC REVIEW
ABDULKADİR FASAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2096    Page: 951-967    20

TÜRKÇE    ENGLISH

SEARCH MANUSCRIPT
Search in:
Search Term:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.