Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4

1.
KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNİN DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ, ZORLUKLARI VE GEREKLİLİĞİ
MEASURING THE VALUE OF PUBLIC SECTOR AUDIT, CHALLENGES AND NECESSITY
YASEMİN YURTOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.10.2260    Page: 2882-2894    216

2.
ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ AÇISINDAN BURSA VE YEREL YÖNETİMLER BOYUTUNDA YAPILABİLECEKLER
THE ACTİONS THAT CAN BE TAKEN FOR BURSA AND LOCAL GOVERNMENTS WİTH REGARD TO THİRD AGE TOURİSM
SANEM BERKÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.10.2235    Page: 2895-2910    178

3.
HAVA KİRLİLİĞİ AÇISINDAN OECD ÜYE ÜLKELERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OECD MEMBER COUNTRIES IN TERMS OF AIR POLLUTION THROUGH MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS
AYLİN ALKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2103    Page: 2911-2932    140

4.
YATIRIM FONLARININ VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN FONLARIN BAŞARILARINA ETKİSİ
THE IMPACT OF MUTUAL FUNDS AND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANIES' CHARACTERISTICS ON THE SUCCESS OF THE FUNDS
BÜŞRA DEĞERLİ, ŞAHİKA GÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2130    Page: 2933-2946    158

5.
İŞ GÜVENLİĞİ PERFORMANSI İLE RİSK ALGISI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ; İSTANBUL’DAKİ METRO İNŞAATI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL SAFETY PERFORMANCE AND RISK PERCEPTIN; THE CASE OF METRO CONSTRUCTION WORKERS IN ISTANBUL
ZEYNEP FERİDE OLCAY, NESLİ KAHRAMAN GEDİK, HAVANE TEMBELO, MUSTAFA ÇIKRIKÇI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2187    Page: 2947-2959    128

6.
BÖLGESEL KONUT TALEBİ: PANEL VERİ ANALİZİ
REGIONAL HOUSING DEMAND: PANEL DATA ANALYSIS
FİLİZ TEPECİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2193    Page: 2960-2979    132

7.
PANDEMİ DÖNEMİNDE LOJİSTİK DAYANIKLILIKTA TEKNOLOJİNİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI
A LITERATURE REVIEW ON THE ROLE OF TECHNOLOGY IN LOGISTICS RESILIENCE DURING THE PANDEMIC
BEYZA GÜLTEKİN, MEHMET AKİF GÜNDÜZ, FATİH CURA, SERCAN DEMİR, LEYLA ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2208    Page: 2980-3015    166

8.
TÜRKİYE’DE TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ VE DÖNEMSEL BİR PERFORMANS ANALİZİ
DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION OPERATIONS IN TURKEY AND A PERIODIC PERFORMANCE ANALYSIS
HATİCE DOĞAN, AHMET SERHAT ULUDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2214    Page: 3016-3049    161

9.
GÜÇLENDIRICI LIDERLIK DAVRANIŞININ ÖRGÜT TEMELLI ÖZ-SAYGIYA ETKISI: ÇALIŞANLARIN ÖZ YETERLILIK ALGISI ARACI DEĞIŞKEN MI?
THE IMPACT OF EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIOR ON ORGANIZATION-BASED SELF-ESTEEM: IS EMPLOYEES' SELF-EFFICACY PERCEPTION A MEDIATOR?
RABİA YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2117    Page: 3050-3067    110

10.
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATİONSHİP BETWEEN ETHİCAL LEADERSHİP, ORGANİSATİONAL CYNİCİSM, AND JOB SATİSFACTİON: A RESEARCH ON TEACHERS
BİLSAY KAYA, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2134    Page: 3068-3082    125

11.
ELÜS PİYASASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PİYASA GÖSTERGELERİNİN MABAC YÖNTEMİYLE ANALİZİ
A RESEARCH ON ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET: ANALYSIS OF MARKET INDICATORS BY MABAC METHOD
HÜSEYİN ERGUN, ABDULLAH KILIÇARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2175    Page: 3083-3112    128

12.
DİJİTAL EKONOMİ VE TOPLUM İNDEKSİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX WITH MULTI - CRITERIA DECISION MAKING METHODS
OZLEM OZKAN, MURAT ATAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2182    Page: 3113-3134    106

13.
GELİR, DIŞ TİCARET VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF INCOME, FOREIGN TRADE AND HUMAN CAPITAL ON UNEMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY
EMRAH SOFUOĞLU, MUSTAFA KARTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2251    Page: 3135-3150    95

14.
İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA SOSYAL AĞ PLATFORMLARININ KULLANIMININ ETKİSİ: KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING PLATFORMS ON FIRM INTERNATIONALIZATION: A CONCEPTUAL MODEL DEVELOPMENT
YUSUF KURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2259    Page: 3151-3168    81

15.
YÖNETİCİ DENEYİMLERİ PERSPEKTİFİNDE NİTEL BİR ANALİZ IŞIĞINDA GÜÇLÜ KOOPERATİFÇİLİK MODELLEMESİNE ÖNERİLER
RECOMMENDATİONS FOR STRONG COOPERATİVE MODELİNG İN LİGHT OF A QUALİTATİVE ANALYSİS İN THE PERSPECTİVE OF MANAGER EXPERİENCES
FUNDA KARAKOYUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2265    Page: 3169-3198    106

16.
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN E-MUHASEBE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARININ, UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ACCOUNTİNG STUDENTS' PERCEPTİONS OF E-ACCOUNTİNG ONLİNE LEARNİNG ON THEİR DİSTANCE EDUCATİON SATİSFACTİON
ALİ ÖZBEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2278    Page: 3199-3214    108

17.
KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON VE AFET YÖNETİMİ: AFET BAKANLIĞI TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
COORDINATION AND DISASTER MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN EVALUATION ON THE DISCUSSIONS OF MINISTRY OF DISASTER
NURETTİN BİLMEZ, HASAN AKAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2217    Page: 3215-3235    143

18.
TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİNİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1992-2022)
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON PUBLIC RELATIONS AND HEALTH RELATIONS IN TURKEY (1992-2022)
MELİS YALÇIN, MUSTAFA YALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2223    Page: 3236-3254    157

19.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN (OSB) STRATEJİK PLANLARINDA AFET YÖNETİMİ VE DİRENÇLİLİK: ÇANKIRI OSB’LER ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
DISASTER MANAGEMENT AND RESILIENCE IN THE STRATEGIC PLANS OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES (OIZ): A CASE STUDY ON ÇANKIRI OIZS
İSMET AKBAŞ, AYDIN BERAHA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2241    Page: 3255-3274    129

20.
DOĞAL KAYNAK ZENGİNLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN AMPİRİK KANITLAR
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL RESOURCE WEALTH AND ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE UNITED STATES
GÜLLER ŞAHİN, FATİH VOLKAN AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2279    Page: 3275-3295    118

21.
BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
MUSTAFA ÇELEBİ, MUHAMMET ALİ ÇELEBİ, BELGİN AYDINTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2286    Page: 3296-3314    89

22.
TÜRKİYE’DE FİNANSAL ÇEVRİMLER VE İŞ ÇEVRİMLERİ
FINANCIAL AND BUSINESS CYCLES IN TURKEY
BETÜL BALABAN, İBRAHİM TOKATLIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2297    Page: 3315-3334    116

23.
SOSYOLOJİK BİR SORUN OLARAK ALGORİTMİK YANLILIK: ‘SOSYAL FAYDA İÇİN YAPAY ZEKâ’NIN ZORLUKLARI NE KADAR BÜYÜK?
ALGORITHMIC BIAS AS A SOCIOLOGICAL ISSUE: HOW BIG IS THE CHALLENGE FOR ‘AI FOR SOCIAL GOOD’?
AYSU KES ERKUL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2302    Page: 3335-3345    81

24.
TÜRKİYE’DE DERGİPARK SİSTEMİNDEKİ DERGİLERDE MUHASEBE KAYITLARINI İÇEREN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES CONTAINING ACCOUNTING RECORDS IN JOURNALS IN THE DERGIPARK SYSTEM IN TUKIYE
MURAT ÖZDEMİR, ŞİFA KIRHASANOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2197    Page: 3346-3366    106

25.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE ESKİPAZAR İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ
DETERMİNATİON OF SUİTABLE FİELDS FOR SUNFLOWER (OİL) CULTİVATİON İN ESKİPAZAR DİSTRİCT WİTH GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS BASED ANALYTİCAL HİERARCHY PROCESS (AHS)
EMİNE KOÇAK, BÜŞRA ULUTÜRK, FATİH AYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2271    Page: 3367-3386    138

26.
KONUT SORUNUNA BİR ÇÖZÜM OLARAK KOOPERATİFLER
COOPERATIVES AS A SOLUTION TO THE HOUSING PROBLEM
SEÇİL MİNE TÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2301    Page: 3387-3396    96

27.
GELECEĞİN İŞLERİ VE MESLEKLERİ PERSPEKTİFİNDEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ACCOUNTING EDUCATION FROM THE FUTURE WORKS AND PROFESSIONAL PERSPECTIVE
BEYHAN MARŞAP, BİLGE LEYLİ DEMIREL, AYŞENUR ALTINAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2303    Page: 3397-3415    91

28.
ÇEVRİMİÇİ HESAP VEREBİLİRLİK: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN WEB TABANLI HESAP VEREBİLİRLİK UYGULAMALARINI ANLAMAK
ONLINE ACCOUNTABILITY: UNDERSTANDING METROPOLITAN MUNICIPALITIES' WEB-BASED ACCOUNTABILITY PRACTICES
ERCAN KÜÇÜKEŞMEN, ALİ ŞİMŞEK, ESRA VONA KURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2200    Page: 3416-3454    99

29.
KAVRAM ÖĞRETİM TEKNİKLERİYLE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
AN ACTİON RESEARCH ON ELİMİNATİNG THE MİSCONCEPTİONS OF PRİMARY SCHOOL 1ST GRADE STUDENTS WİTH CONCEPT TEACHİNG TECHNİQUES
SEYİT TAŞKIRAN, TANER ÇİFÇİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2202    Page: 3455-3477    102

30.
OSMANLIDAN CUMHURİYETE İDARİ REFORM ANLAYIŞI
UNDERSTANDİNG OF ADMİNİSTRATİVE REFORM FROM THE OTTOMAN TO THE REPUBLİC
HANDE BİLGİN, YUSUF PUSTU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2275    Page: 3478-3493    103

31.
ÇEVRESEL YÖNETİM VE İÇSEL PAZARLAMA – YERLİ HAVAYOLU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
ENVİRONMENTAL MANAGEMENT AND INTERNAL MARKETİNG – EXAMPLE OF DOMESTİC AİRLİNE EMPLOYEES
MUHAMMED TALHA NARCI, FATİH KARAMAN, MURAT YALÇIN KIRCA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2289    Page: 3494-3509    137

32.
MOTİVASYON VE TUTUM’UN BAĞIŞ NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YEM İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MOTIVATION AND ATTITUDE ON DONATION INTENTION WITH SEM
BÜŞRA ÖZCAN, CELİLE ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2294    Page: 3510-3526    114

33.
ÇEVRECİ GİRİŞİMCİLİKTE CİNSİYETİN ROLÜ: BİR KULUÇKA MERKEZİNDEKİ FİLİZ ŞİRKETLER ÜZERİNE İNCELEME
THE ROLE OF GENDER IN ECOPRENEURSHIP: AN INVESTIGATION OF STARTUPS AT AN INCUBATION CENTER
AYTUĞ SÖZÜER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2267    Page: 3527-3539    74

34.
TÜRKİYE’NİN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİNE İHRACAT POTANSİYELİNİN ANALİZİ: PANEL ÇEKİM MODELİ ANALİZİ
EXPORT POTENTİAL ANALYSİS OF TURKEY TO SHANGHAİ COOPERATİON ORGANİZATİON COUNTRİES: PANEL GRAVİTY MODEL ANALYSİS
AYBERK ŞEKER, NİZAMETTİN ÖZTÜRKÇÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2266    Page: 3540-3557    112

35.
GENİŞLETİLMİŞ BEKLENTİ DOĞRULAMA MODELİ: MOBİL UYGULAMA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EXTENDED EXPECTATION VALIDATION MODEL: A STUDY OF MOBILE APP USERS
KAMİL ÇELİK, AHMET TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2213    Page: 3558-3573    96

36.
SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA KİŞİSEL GÖNÜLLÜLÜK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
EXAMINING PERSONAL VOLUNTEERING EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF SOCIAL CAPITAL: A QUALITATIVE RESEARCH
ZÜLEYHA SAYIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2295    Page: 3574-3594    93

37.
İŞE ADANMAYA ÖRGÜTSEL ADALET PERSPEKTİFİNDEN BAKILABİLİR Mİ? AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CAN WORK ENGAGEMENT BE VİEWED FROM THE PERSPECTİVE OF ORGANİZATİONAL JUSTİCE? A RESEARCH ON ACADEMİCS
EMİNE ÇETİNEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2268    Page: 3595-3614    96

38.
METAVERSE BİR İLİZYON MU? PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN METAVERSE İNCELEMESİ
IS METAVERSE AN ILLUSION? METAVERSE REVIEW FROM A MARKETING PERSPECTIVE
MUSTAFA ATAHAN YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2306    Page: 3615-3633    175

39.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KÜMELENMELERİNİN FİRMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ :ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TURKİSH DEFENCE CLUSTERS ON FİRMS:AN EXAMPLE OF ANKARA PROVİNCE
EMRE DURAN, ÜNAL ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2207    Page: 3634-3651    125

TÜRKÇE    ENGLISH

SEARCH MANUSCRIPT
Search in:
Search Term:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.