Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 208-230

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1974


TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE EKONOMİK BÜYÜME VE KREDİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİNDEN AMPİRİK KANITLAR

TUNAHAN HACIİMAMOĞLU, ABDULMUTTALİP PİLATİN

Ekonomik büyüme ile kredi ilişkisini açıklayabilmek için arz yönlü ve talep takipli hipotezler oldukça önemli görülmektedir. Ekonomik büyümeden mi kredi büyümesine doğru yoksa kredi büyümesinden mi ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymak çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır. Bu iki teorik yaklaşım üzerine kurulan bu makalede Türkiye’de banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 2007-2019 döneminde Türkiye’de il bazında ekonomik büyüme ile krediler arasındaki nedensellik ilişkilerini test etmektir. Kredilerin, toplam kredilerdeki değişme (ΔTL), ticari ve endüstri kredilerindeki değişme (ΔCIL), tüketici kredilerindeki değişme (ΔCONL), inşaat kredilerindeki değişme (ΔCNTL) and tarımsal kredilerdeki değişme (ΔAGRL) ile temsil edildiği çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiler Dumitrescu-Hurlin (2012) panel Granger Causality Test ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, ΔTL and ΔCIL’den ekonomik büyümeye, ekonomik büyümeden ΔCONL and ΔAGRL’e doğru tek taraflı nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. ΔCNTL ile ekonomik büyüme arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Büyüme, Kredi, Banka, Arz Yönlü Hipotez, Talep Takipli Hipotez

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND LOANS BY THE PROVINCES OF TURKEY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM PANEL CAUSALITY ANALYSIS

Supply-leading and demand-following hypotheses are very important to explain the relationship between economic growth and credit. The main motivation of the study is to reveal whether there is a causal relationship from economic growth to credit growth or from credit growth to economic growth. Based on these two theoretical approaches, this article explores the relationship between bank loans and economic growth in Turkiye. The aim of this study is to test the causality relationships between economic growth and loans on a provincial basis in Turkiye in the period of 2007-2019. In the study, in which loans are represented by the change in total loans (ΔTL), the change in commercial and industrial loans (ΔCIL), the change in consumer loans (ΔCONL), the change in construction loans (ΔCNTL) and the change in agricultural loans (ΔAGRL), the relationships between the variables were examined by Dumitrescu-Hurlin (2012) panel was analyzed with the Granger causality test. As a result of the analysis, it was determined that there is a unilateral causality relationship from ΔTL and ΔCIL to economic growth, from economic growth to ΔCONL and ΔAGRL. No causal relationship was found between ΔCNTL and economic growth.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Growth, Loans, Bank, Supply‐leading Hypotheses, Demand‐following Hypotheses, Credities

Tam Metin 237

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.