Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 905-919

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2344


YALIN BİLİŞİM KAVRAMINA YÖNELİK BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

MUSTAFA TANRIVERDİ

Gereksiz işlerden kurtulma ve devamlı iyileştirmeyi hedefleyen yalın düşünce uzun yıllardır üretim sektöründe yalın üretim kavramı altında uygulanmaktadır. Üretim sektöründeki başarılı uygulamalar sonrası bu sektörde artık bir standart haline gelen yalın düşünce sonraki yıllarda sağlık, hizmet ve kamu hizmetleri gibi alanlarda da uygulanmaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi ve iletişim teknolojileri insanları ve firmaları hızla etkisi altına almaktadır. Bunun sonucunda Bilişim Teknolojileri (BT), firmaları ve farklı sektörlerdeki firmaların BT departmanları için çok önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda BT yönetimi için de yalın düşünce ilke ve yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalara rastlanmaktadır. BT sektöründeki yatırım, süreç ve hedefler üretim ve diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha soyut ve ölçülmesi daha zor olduğu için bu sektörde yalın düşüncenin uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır. BT alanında yalın düşünce ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanan yalın bilişim iş dünyasında firmalar tarafından uygulanmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından başta yazılım sektörü olmak üzere hızla büyüyen BT pazarında yalın bilişim uygulamalarının öneminin daha da artacağı ifade edilmektedir. Ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için BT sektörünün önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada iş dünyası ve araştırmacılar tarafından daha iyi anlaşılması için yalın bilişim kavramına yönelik bir alanyazın incelemesi ve yapılmış örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yalın bilişim, yalın BT, BT yönetimi, yalın yönetim, bilişim teknolojileri, yalın uygulamaları

A LITERATURE REVIEW ON THE CONCEPT OF LEAN COMPUTING AND EXAMPLES OF IMPLEMENTATIONS

Lean thinking, which aims to get rid of unnecessary work and continuous improvement, has become a standard in the production sector after successful applications, and in the following years it has started to be applied in areas such as health, service and public services. In the age of technology, information and communication technologies are rapidly influencing people and companies. As a result, Information Technology (IT) has become very important for companies and IT departments of companies in different sectors. Recently, there have been studies on the application of lean thinking principles and methods for IT management. Since the investments, processes and goals in the IT sector are more abstract and difficult to measure compared to manufacturing and other sectors, there are difficulties in applying lean thinking in this sector. Lean IT, which is defined as the application of lean thinking principles in the field of IT, has started to be implemented by companies in the business world and successful results have been achieved. It is stated by researchers that the importance of lean IT applications will increase even more in the rapidly growing IT market, especially in the software sector. In this study, a literature review on the concept of lean IT and sample applications are included for better understanding by the business world and researchers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lean IT, BT management, lean management, information technology, lean implementations

Tam Metin 88

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.