Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1754-1780

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1631


KÜRESEL İŞ YAŞAM İNDEKSİ BAĞLAMINDA İŞ YAŞAM DENGESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

YAVUZ DEMİREL, SEFA ÇETİN, SEVİM ÇEVEN

Çalışmanın temel amacı; küresel iş yaşam indeksi bağlamında iş yaşam dengesi ve örgütsel bağlılık ilişkisini incelemektir. Araştırmada, iş yaşam dengesi, OECD Daha İyi Yaşam İndeksi ve örgütsel bağlılık kavramları ele alınmış, aralarındaki ilişki tartışılmıştır. İş arayan sayısının artmasıyla örgütler, istediklerini seçebilmektedirler. Bu durum, çalışanların her an işlerini kaybetme korkusu yaşamalarına neden olmaktadır. Bireyler geçimlerini sağlayabilecek işi bulduklarında, başka seçeneklerinin de olmaması nedeniyle zorlu çalışma koşullarına rağmen işi kabul ederek çalışmaya devam etmektedirler. İşte geçirdikleri zamanın fazla olması, özel hayatları için ayırmak istedikleri zamanı kısıtlamaktadır. İş yaşam dengesini kuramayan çalışanlar mutsuz olmakta; motivasyonu, performansı, verimliliği düşmekte; sonuç olarak da örgütten uzaklaşabilmektedirler. Konunun önemini anlayan ülkeler, iş yaşam dengesinin kurulmasını önemsemekte; çalışanların aile hayatının korunması, iş sağlığı ve güvenliği, esnek çalışma saatleri gibi çalışanların iş ve iş dışındaki zamanlarını iyi geçirmeleri için daha kapsayıcı politikalar geliştirmektedirler. Çalışmamızda iş yaşam dengesinin sağlanmasının örgütsel bağlılığı artırdığıyla ilgili bilimsel çalışmaların oldukça fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş yaşam dengesi, OECD Daha İyi Yaşam İndeksi, örgütsel bağlılık, çalışan memnuniyeti

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK LIFE BALANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL WORK LIFE INDEX: A CONCEPTUAL EVALUATION

The main purpose of this study is to evaluate the relationship between work-life balance and organizational commitment in the context of the global work-life index. In the study, the concepts of work-life balance, OECD Better Life Index and organizational commitment were discussed and the relationship between them was discussed. With the increase in the number of job seekers, organizations can choose what they want. This situation causes employees to experience fear of losing their jobs at any moment. When individuals find a job that can earn their living, they accept the job and continue to work despite the difficult working conditions due to the lack of other options. The amount of time they spend at work limits the time they want to spare for their private lives. Employees who cannot establish a work-life balance become unhappy; their motivation, performance and productivity decrease; as a result, they may leave the organization. Countries that understand the importance of the issue attach importance to the establishment of work-life balance; they develop more inclusive policies for the protection of the family life of the employees, occupational health and safety, flexible working hours, etc. for the employees to spend their time both at work and outside of work. In our study, it was concluded that there are a lot of scientific studies related to the fact that ensuring work-life balance increases organizational commitment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Work life balance, OECD Better Life Index, organizational commitment, employee satisfaction

Tam Metin 605

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.