Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 17-36

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2287


FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE SERMAYE YAPISI BAĞLANTISINI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER

FİKRİ KAPLAN

Bu araştırma, Türk bankacılık sektörü bağlamında firma büyüklüğü ile sermaye yapısı kararları arasındaki karmaşık ilişkiyi incelemektedir. Kapsamlı bir panel veri yaklaşımı kullanarak bankaların karlılıkları, borç pozisyonları, büyüklük metrikleri ve makroekonomik göstergeler gibi temel değişkenleri kapsayan 10 yıllık yıllık verileri titizlikle topladık. Sabit etkiler paneli regresyon analizini kullanarak önemli içgörüleri ortaya çıkarıyoruz. Bulgularımız, özellikle Türk bankacılık sektöründe, log toplam aktiflerle ölçülen kurum büyüklüğünün, sermaye yapısı kararlarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca banka büyüklüğü ve enflasyonun, bu kararları çevreleyen değişkenliğin anlaşılmasında etkili faktörler olduğunu tespit ediyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde, kârlılık ve borç duyarlılığı oranlarının, Türk bankaları arasındaki sermaye yapısı kararlarındaki farklılıkları açıklamaya önemli bir katkı sağlamadığını görüyoruz. Bu bulgular, Türk bankacılık ortamında sermaye yapısı kararlarını yönlendiren incelikli dinamikler ve belirleyiciler hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finans Kurumları, Bankacılık Endüstrisi, Sermaye Yapıları, Panel Veri, Matematiksel Finans

EXPLORING THE NEXUS OF FIRM SIZE AND CAPITAL STRUCTURE: INSIGHTS FROM THE TURKISH BANKING INDUSTRY

This research study delves into the intricate relationship between firm size and capital structure decisions in the context of the Turkish banking industry. Employing a comprehensive panel data approach, we meticulously collected 10 years of annual data encompassing key variables such as banks' profitability, debt positions, size metrics, and macroeconomic indicators. By utilizing fixed effects panel regression analysis, we uncover significant insights. Our findings demonstrate that, specifically within the Turkish banking sector, the size of institutions, measured by log total assets, plays a crucial role in shaping capital structure decisions. Moreover, we identify bank size and inflation as influential factors in understanding the volatility surrounding these decisions. Surprisingly, we find that profitability and debt sensitivity ratios do not significantly contribute to explaining the variations in capital structure decisions among Turkish banks. These findings significantly enhance our understanding of the nuanced dynamics and determinants that drive capital structure decisions within the Turkish banking landscape.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Institutions, Banking Industry, Capital structure, Panel Data, Mathematical Finance

Tam Metin 144

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.