Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1455-1476

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1612


SAĞLIK KONULU YAZI DİZİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

MUSTAFA KOCAKAYA, METİN DİNÇER

Bu çalışmanın amacı, tirajda dördüncü sırada yer alan önemli ulusal gazetelerden biri olan Posta Gazetesi'nin basılı versiyonunda yer alan sağlık yazı dizilerinin içeriğini analiz etmektir. Bu nitel içerik analizi çalışması geriye dönük, kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışma kapsamında 181 yazı incelenmiştir. Yazılarda bilgi kaynağı olarak bilgi veren kişiler en sık Profesör Doktor unvanına sahiptir %56,3 (n=107). Çalışmada en çok yazının nöroloji (%11,1; n = 21), beslenme ve diyetetik (%10,0; n = 19) ile deri ve zührevi hastalıklar (%8,3; n=16) alanında olduğu tespit edilmiştir. Tedavi, hastalık bilgisi, beslenme, sağlığı geliştirme, kişisel faktörler, teşhis, çevresel faktörler, yönlendirme ve tercihler çalışmada ortaya çıkarılan kategorilerdir. En sık olarak beslenme tavsiyesi (254), tedavi yöntemleri (179), hastalığın nedenleri (127) ve hastalığın belirtileri (110) kodlanmıştır. Medya önemli bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Sağlık yazılarında ilgi çekiciliği yüksek konulara yer verilmektedir. İlgi çekiciliği yüksek olmasa bile halk sağlığı sorunlarına da yer verilmelidir. Medya gereksiz sağlık hizmeti kullanımını teşvik etmemelidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sağlık yazı dizisi, içerik analizi, sağlık haberleri, günlük yazı, sağlık yayıncılığı

CONTENT ANALYSİS OF ARTİCLE SERİES ON HEALTH

The aim of this study is to analyze the content of health articles contained in the printed version of the Posta Newspaper, one of the major national newspapers ranked fourth in circulation. This qualitative content analysis study is planned retrospectively, cross-sectional, and descriptive. 181 articles were examined within the scope of the study. Most of the time, professionals who titled as Professor Doctors provide information in the articles as a source (56.3% (n=107). In the study, it is determined that the most articles were on neurology (11.1%; n = 21), nutrition and dietetics (10.0%; n = 19) and dermatological and venereal diseases (8.3%; 16). Treatment, disease information, nutrition, health promotion, personal factors, diagnosis, environmental factors, guiding, and preferences were the categories that were revealed in the study. Nutritional advice (254), treatment methods (179), causes of disease (127) and symptoms of disease (110) were coded the most. Media is one of the crucial sources of information. High-popular topics are taken place in health articles. Even if they are not popular, public health issues should also be included. The media should not encourage for unnecessary consumption of health services.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Health article series, content analysis, health news, daily article, health publishing

Tam Metin 744

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.