Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 832-842

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1010


TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ

KENAN PEKER , AYŞE ESRA PEKER

Genel düşünce ve ekonomik düşüncenin tarihini incelenerek bugünkü dünyayı iyiye, doğruya ve güzele doğru değiştirmek için yeni fikirler üretmek mümkündür. Basit tarifiyle hane halkı yönetimi ve toplumun şekillendirilmesi, ihtiyaçlar ve hayatı sürdürmek şeklindeki konular zaman yolculuğunda “ulusların zenginliği” olarak belirtilmiştir. Ekonomi ise kaynaklar-üretim-bölüşüm-dağıtım-tüketim-geri dönüşüm ve tekrar kaynaklar şeklindeki Mikro Ekonomi ve para, milli gelir, istihdam ve ekonomik gelişme şeklindeki Makro Ekonomi şeklinde belirlenmiştir. Genel olarak ekonominin yönetimi ise tarihte merkantilizm, fizyokrasi ve liberalizm düşünce akımları esas alınarak Demokrat Hükümetler ve Cumhuriyetçi Hükümetler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sözkonusu hükümetlerin toplumsal fayda ile ilgili fikirleri, faydanın sosyal refaha dönüşmesi ve ahlak konularındaki pesimistik ve optimistik yaklaşımları kitleleri peşlerinden sürüklemiştir. Fakat genellikle veya çoğunlukla pesimistik yaklaşımlar tercih edilmiş ve korkular üzerinden yönetim sürdürülmüştür. Bu durum ekonomik düşünce tarihinde de böyle olmuştur. Örneğin, nüfus teorisi ile kıt kaynakların ihtiyaçlara yetmeyeceği üzerinde durulmuş, optimisttik yaklaşımla ele alınan karşılaştırmalı üstünlükler teorisinde ülkelerin en iyi yapacaklarına yoğunlaşmalarında bile rant, fırsat maliyeti, bazı insanların her şeyi sahiplenmeleri, insana değer verilmemesi ve emek-değer teorisi paradoksu her zaman için güncel sorunlar olmuştur. Günümüzde yenilikçilik, teknoloji, yıkım, farklı iş döngüleri, yapay döngülerde insan davranışları, insan eylemleri, faiz tercihleri, döviz kurlarındaki değişmeler, yasal ve ekonomik bileşenler, işbirlikleri, demokrasi, sosyal değişim, devlet hizmetleri, para arzı, merkez bankası, bilimsel fikirler, ailelerin sosyal tercihleri ve ekonomik düşünce dengesi şeklindeki yaklaşımlar ise her zaman ekonominin popüler konuları olmuştur. Nihayet herkese değer vermek ve emek-değere göre yönetim kadrolarına atama yapmak konuşulurken iş, gelir, tasarruf, yatırım şeklindeki süreçte gelir ile tasarruf arasına “varlık fonu” ve tasarruf ile yatırım arasında “katılım ortaklığı” şeklindeki uygulamalarla toplumdaki canlanma devam ettirilmektedir. Bir yandan da döviz kurlarındaki hızlı ve önemli miktardaki değişim ekonomide darboğazlara yol açmaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin Yeni Başkanlık Sisteminde ekonomide yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Başkanlık sistemi, ekonomi sistemi, yapı, düzenlemeler

NEED ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMICS OF TURKEY PRESIDENTIAL SYSTEM

Understanding the World and behaviors require to known the history of economic thoughts and ideas for changing the World where new ideas may produce. On the time journey of the economy household management, shaping of society, needs, and sustainability of life specify the wealth of nations. Economic context described microeconomic; resources-production-sharing-distribution-consumption-recycling-and resources again, and macroeconomic; monetary, national income, employment, and growth. Some thoughts of economics such as mercantilism, physioracy, liberalism have been managing democratic and republic governments. Even though pessimistic and optimistic approaches, mainly pessimistic population theory explain rare resources cannot need highlighted about utilitarian ideas, support of utilitarian ideas to social welfare, and morality. When comparative advantages proposing specification of nation on the best activities, rant and increasing rant, opportunities cost, ownership of some people for everything, value of human, and labor value theory have been the current every time.  Innovation, technology, creative destruction, alternative business cycles, human behaviors in the artificial cycles, human actions, legal and economic mergers, collaborations, democracy, social change, government supports, money supply, central bank, scientific ideas, the balance of social preferences of families and economic thoughts have been popular economy contents. Finally, value for everyone, choosing managers with respect of labor value, assets funding and participation partnership have been important in the process of business, income, saving, and investment as revival of society.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presidential System, economy system, structure, structural change

Tam Metin 998

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.