Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1350-1373

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1524


TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI BİLEŞENLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

CEYLAN KARAKAYA, TUBA ŞAHİNOĞLU

Çalışmada kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisinin Türkiye ekonomisi özelinde ele alınması amacıyla kamu harcaması bileşenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Üç farklı modelin ele alındığı ampirik analizin ilk modelinde kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırması ele alınırken ikinci modelde fonksiyonel sınıflandırma dikkate alınmıştır. Son model ise ülke kalkınması için ön plana çıkan ve literatürde etkileri sıklıkla vurgulanan harcama bileşenleri ile oluşturulmuştur.

Verilere ulaşılabilirlik kısıtından ötürü ilk 2 modelde 1975-2017 dönemine ilişkin ARDL modeli tahmin edilirken son modelde 1984-2017 dönemi kapsamında VAR ve Etki-Tepki Analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre dış borç ödemeleri, cari harcamalar, sağlık harcamaları ve savunma harcamaları uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde daraltıcı bir etkiye neden olurken, eğitim harcamaları, konut harcamaları ve yatırım harcamaları pozitif etki yaratmaktadır. Ayrıca her iki modeldeki Toda Yamamoto nedensellik analizine göre iktisadi büyümeden eğitim, konut ve savunma harcamalarına doğru nedensel bir ilişki mevcuttur. VAR ve Etki-Tepki Analizi sonuçlarına göre ise GSYH’daki değişimler üzerinde en fazla etkili değişkenler sırasıyla patent sayısı, ulaşım harcamaları, kamunun imalat sanayi harcamaları, savunma harcamaları ve tarım harcamalarıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Harcamaları Bileşenleri, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, VAR Analizi, Etki-Tepki Analizi.

THE EFFECT OF PUBLIC EXPENDITURES COMPONENTS ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

In this study, the effect of public expenditure components on economic growth was analyzed to discuss the relationship between public expenditure and economic growth specific to Turkey’s economy. In the first model of the empirical analysis, where three different models are discussed, the economic classification of public expenditures is considered, while the functional classification is considered in the second model. The last model was created with expenditure components that stand out for the development of the country and whose effects are frequently emphasized in the literature.

Due to the limitation of access to data, the ARDL model for the period 1975-2017 was estimated in the first 2 models, while VAR and Impulse-Response Analysis were performed within the scope of the 1984-2017 period in the last model. According to the findings, foreign debt payments, current expenditures, health expenditures, and defense expenditures have a decreasing effect on economic growth in the long term, while education expenditures, housing expenditures, and investment expenditures have a positive effect. In addition, according to Toda Yamamoto causality analysis in both models, there is a causal relationship from economic growth to education, housing and defense expenditures. According to the results of VAR and Impulse-Response Analysis, the most influential variables on the changes in GDP are the number of patents, transportation expenditures, public manufacturing industry expenditures, defense expenditures, and agricultural expenditures, respectively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Expenditures Components, Economic Growth, ARDL Boundary Test Approach, VAR Analysis, Impulse-Response Analysis.

Tam Metin 722

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.