Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3574-3594

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2295


SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA KİŞİSEL GÖNÜLLÜLÜK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ZÜLEYHA SAYIN

Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte devlet anlayışında yaşanan değişimler eğitim, sağlık gibi temel faaliyetlerin yürütülmesinde özel sektör, sivil toplum gibi farklı aktörlerin süreçte aktif olarak yer almasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı, göç dalgası, eğitim eşitsizlikleri vb. konularda devletlerin dışında özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının dinamik olarak sürece dahil olarak sorumluluk aldığı görülmektedir. Bu sorumluluğu üstlenmede ise bilgi beceri ve zamanlarını ihtiyaç sahipleri için kullanan gönüllüler öne çıkmaktadır. Gönüllülüğün sosyal sermaye ve sosyal uyuma olumlu bir etkisinden de ayrıca bahsedilmektedir. Bu da gönüllüğün toplumsal gelişime katkı sunma konusunda ne kadar önemli bir yerde durduğunun göstergelerinden biridir.

Bu  araştırmanın temel amacı gönüllülük faaliyetlerini bireysel ya da örgütlü olarak gerçekleştiren kişilerin gönüllü olmaya giden yolda yaşadıkları süreci anlamak ve açıklamaktır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada  sivil toplum, gönüllülük ve hayırseverlik kapsamında yayınlanmış raporlar ve bu kapsamda yapılan görüşmeler veri seti olarak derlenmiştir. İçerik analizi yapılan çalışmada ortaya çıkan en önemli bulgular aile, değerler/değerlerin örtüşmesi, dini inanç, çocukluk dönemi olmuştur. Değerler gönüllük alanında yapılan çalışmalarda öne çıkan bir bulgu olmakla birlikte eğitim, meslek, içinde bulunulan dönemin şartları da bu araştırma özelinde öne çıkan bulgular olmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gönüllülük, Sosyal Sermaye, Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Değerler.

EXAMINING PERSONAL VOLUNTEERING EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF SOCIAL CAPITAL: A QUALITATIVE RESEARCH

Although they vary from country to country, changes in the understanding of the state have brought about the active involvement of different actors such as the private sector and civil society in the execution of basic activities such as education and health. In this context, today's rapid population growth, migration wave, educational inequalities, etc. It is seen that, in addition to the states, the private sector and non-governmental organizations are dynamically involved in the process and take responsibility on these issues. Volunteers who use their knowledge, skills and time for those in need stand out in assuming this responsibility. It is also mentioned that volunteering has a positive effect on social capital and social harmony. This is one of the indicators of how important volunteering is in contributing to social development.

The main purpose of this research is to understand and explain the process experienced by people who carry out volunteering activities individually or in an organized manner, on the way to volunteering. In the qualitatively designed research, reports published within the scope of civil society, volunteering and philanthropy and interviews conducted within this scope were compiled as a data set. The most important findings that emerged in the study in which content analysis was made were family, values/overlap of values, religious belief, and childhood. Although values are a prominent finding in studies conducted in the field of volunteering, education, profession, and the conditions of the current period were also prominent findings in this study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Volunteering, Social Capital, Civil Society, Non-governmental Organizations, Values.

Tam Metin 145

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.