Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1705-1720

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1656


TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI KULLANMA(MA) KARARI: HANEHALKI BÜTÇE ANKETİNDEN AMPİRİK BİR ANALİZ

FATİH HAKAN DİKMEN

Kredi kartları günümüzde hem sanal alışverişte hem de geleneksel alışverişte en çok kullanılan ödeme araçlarından biridir. Buna rağmen Türkiye'deki kullanım düzeyi halen düşüktür. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de kredi kartı kullanmama nedenlerini ortaya koymak ve kredi kartı kullanma ve kullanmama kararının arkasındaki sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri belirlemektir. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılında tüm ülkeyi temsilen yapılan “Hanehalkı Bütçe Anketi” veri seti kullanılmıştır. Bununla birlikte çalışmanın diğer bir amacı da hem makroekonomik politika yapıcılara hem de banka yöneticileri için politika önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada kredi kartı kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek için Probit tahmin yöntemi kullanılmıştır. Bir bütün olarak, kadınlar, daha düşük eğitim düzeyine sahip haneler, ileri yaş gruplarındaki haneler, düşük gelir grubundaki haneler, konut sahibi haneler, bankaya erişimi zor olanlar ve tarım, ormancılık ve balıkçılıkta çalışan hane reislerinin kredi kullanma olasılıkları daha düşüktür.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hanehalkı Bütçe Anketi, kredi kartı kullanımı, probit model.

THE DECİSİON OF USE OR NOT TO USE CREDİT CARD İN TURKEY: AN EMPİRİCAL ANALYSİS FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY

Credit cards are one of the most widely used payment tools in both virtual shopping and traditional shopping today. Although, there has still been low usage in Turkey, it has been increasing year by year. The main purpose of this study is to reveal the reasons of not using credit card in Turkey and determine the socio-economic and demographic features of the using and not using of credit card. The national representative “Household Budget Survey” data set obtained from Turkish Statistical Institute for the 2019 is used with this aim. Furthermore, another purpose of this study is to make policy recommendation for both macroeconomic policy makers and bank managers. The probit model is employed to determine the factors affecting credit card usage.  Overall, females, households with lower education levels, those in older age groups, households in lower income groups, residential owner households, those who have difficult access to the bank and household heads working in agricultural, forestry and fishing are less likely to use credit card.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Household budget survey, credit card usage, probit model, Turkey

Tam Metin 639

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.