Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 291-306

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2309


OTHER ORIENTATION DEĞİŞKENİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

TAYFUN ÖZTÜRK, KERİM ÖZCAN

Bu çalışma Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) üzerinde Other Orientation (OO) tutumunun direkt etkisinin olup olmadığını incelemektedir. Genelde düzenleyici değişken olarak ele alınan OO’nun, bağımsız değişken olarak bir başka değişken üzerinde etken bir role sahip olup olmadığının yanıtlanması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan OO’nun belirleyiciliğinin ölçülmesinin yanında Türkiye’de yapılan çalışmalarda çok fazla ele alınmamış olan kavrama ilişkin ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilerek yazına sunulması da hedeflenmektedir. Çalışmada veriler anket yoluyla toplanmış ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bankacılık sektöründe yapılan araştırmada, 397 banka çalışanından elde edilen verilerin analizi sonucunda ÖVD üzerinde OO etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ancak orta düzeyde olduğu görülmüştür. OO ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olup alanda kullanılabilir bir ölçek olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Other Orientation, Other Orientation Ölçeği, Bankacılık Sektörü.

THE EFFECT OF OTHER ORIENTATION ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND A SCALE DEVELOPMENT STUDY

This study examines whether Other Orientation (OO) attitude has a direct effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB). It is aimed to answer whether OO, which is generally considered as a moderating variable, has an active role on another variable as an independent variable. On the other hand, in addition to measuring the determinant role of OO, it is also aimed to test the validity and reliability of the scale related to the concept, which has not been discussed much in the studies conducted in Turkey, and to present it to the literature. In the study, data were collected through a questionnaire and analysed by statistical methods. In the research conducted in the banking sector, as a result of the analysis of the data obtained from 397 bank employees, it was seen that the effect of OCB on OCB was statistically significant and positive but at a moderate level. The validity and reliability of the OO scale has been proven and it is thought to be a usable scale in the field.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Citizenship Behavior, Other Orientation, Scale of Other Orientation, Banking Sector

Tam Metin 97

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.