Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1846-1870

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1542


MÜŞTERİLERİ UZAK DOĞU RESTORANLARINA YÖNLENDİREN ETKİLER VE COVID-19 ALGILAMALARI

HAVVA GÖZGEÇ-MUTLU, MURAT DOĞDUBAY

Bu çalışmada müşterilerin Uzak Doğu restoranlarını hangi etkiler altında ziyaret ettiğinin ve bu müşterilerin COVID-19 ile Uzak Doğu restoranı algılamalarının ne şekilde değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel desen yaklaşımı benimsenmiştir. Çin, Japon ve Thai restoranını ziyaret eden 17 katılımcı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın amacı ve alanyazın doğrultusunda yarı-yapılandırılmış görüşme soru formu oluşturulmuştur. Derinlemesine görüşme tekniği ile cevaplar alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel-yorumlayıcı analiz kullanılmıştır. Katılımcıları Uzak Doğu restoranına yönlendiren faktörler; kişisel etkiler, hedonik etki, kişilerarası etkiler; züppe (aykırılık) etkisi, sürü (gruba uyma) etkisi, prestij etkisi ve fonksiyonel etkiler; sağlık etkisi, şef etkisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca Uzak Doğu yemeklerinin içeriğinin virüs oluşturabileceği endişesi, katılımcıların bir kısmında olumsuz algı oluşturmuştur. Katılımcıların çoğunluğu bu restoranlar için herhangi bir olumsuz algıya sahip değildir. Özellikle Türkiye’deki Uzak Doğu restoranlarına sıcak bakmaktadırlar. Çalışma, öncelikle  Uzak Doğu restoranı müşterilerinin özellikle kişisel, kişilerarası ve fonksiyonel değerler açısından profilinin tanınmasını sağlayacaktır. Pandemi sürecinde Uzak Doğu restoranlarına karşı algının ne şekilde değiştiğini belirlemek işletmelerin krize yönelik strateji geliştirmelerini sağlayacaktır. İşletmeler, Uzak Doğu restoranlarına karşı oluşan olumsuz algının kırılması için doğru pazarlama stratejileri geliştirebilir. Bu çalışma Uzak Doğu ülkelerine yönelik olumsuz algının yok edilmesi için politika yapıcılara da ipuçları sunmaktadır. Ayrıca bu çalışma müşterileri Uzak Doğu restoranlarına yönlendiren etkilerin belirlenmesi ve COVID-19 sürecinde bu restoranlara karşı bakış açısının belirlenmesi konusunda alanyazındaki ilk girişimdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uzak Doğu Restoranları, Kişisel Etki, Kişilerarası Etkiler, Fonksiyonel Etkiler, COVID-19.

EFFECTS THAT DRIVE CUSTOMERS TO FAR EASTERN RESTAURANTS AND PERCEPTIONS OF COVID-19

In this study, it is aimed to determine under which effects customers visit Far Eastern restaurants and how these customers' perceptions of Far Eastern restaurants have changed due to COVID-19. Qualitative design approach was used in the study. Seventeen participants who visited the Chinese, Japanese and Thai restaurants were selected as the sample. A semi-structured interview questionnaire was prepared based on literatüre and purpose of the research. The data were collected with the in-depth interview technique. Content analysis and descriptive-interpretative analysis were used in the analysis of the data. Factors driving the participants to the Far East restaurant is determined as personal effects; hedonic effect, interpersonal effects; bandwagon effect, snob effect, prestige effect and functional effects; health effect, chef effect. In addition, the concern that the content of Far Eastern dishes may cause viruses created a negative thought in some of the participants. The majority of participants do not have any negative thought for these restaurants. In particular, they lean to Far East restaurants in Turkey. First of all, the study will ensure the recognition of the profile of Far Eastern restaurant customers, especially in terms of personal, interpersonal and functional values. The emergence of the perception of Far Eastern restaurants during the pandemic process will enable businesses to develop a strategy for the crisis. First of all, businesses can develop the right marketing strategies to break the negative perception of Far East restaurants. This study offers clues to policy-makers for the destruction of the negative perceptions of Far East countries. Also This study is the first attempt in the literature to determine the effects that drive customers to Far Eastern restaurants and to determine their perspective towards these restaurants during the COVID-19 process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Far Eastern Restaurants, Personal Effects, Interpersonal Effects, Functional Effects, COVID-19.

Tam Metin 523

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.