Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1069-1087

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2264


BOŞ ZAMAN ÇALIŞMALARI: KESİŞİMSEL FEMİNİST BAKIŞ AÇISINDAN KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

AHMET ELNUR

Cinsiyetlendirilmiş dinamiklerin boş zaman etkinliklerinin yapısını şekillendirmesi, boş zaman çalışmaları ve feminist kuramların kesişimsel bir şekilde ele alınmasını elzem hale getirmektedir. Feminist perspektiflerin boş zaman çalışmalarına entegre edilmesi, boş zaman deneyimlerinin toplumsal cinsiyetin diğer toplumsal kimliklerle kesişimi sonucunda nasıl şekillendiğinin derinlemesine bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Kesişimsel feminist bakış açısının boş zaman çalışmaları alanındaki uygulama olanaklarının keşfedilmesinin amaçlandığı bu çalışma kapsamında daha önce yapılmış çalışmaların keşifsel alanyazın taraması üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla kapsamlı şekilde incelenmesi sonucunda üç bölümden oluşan bir kavramsal çerçeve geliştirilmiştir. İlk bölümde geleneksel boş zaman çalışmaları, kesişimsel bağlamda gözden geçirilmekte ve geleneksel araştırmaların boş zaman deneyimlerinin heterojen doğasıyla başa çıkma noktasında karşılaştığı sınırlılıklar üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde boş zamanın toplumsal cinsiyete dayalı yapısı ele alınmakta, toplumsal cinsiyet norm ve beklentilerinin bireylerin boş zaman deneyimlerinin şekillendirmesi açısından etkileri ortaya konulmaktadır. Üçüncü bölümde ise boş zaman erişimindeki eşitsizliklere neden olan ve birbirleriyle etkileşime giren faktörler kesişimsel feminist bir bakış açısıyla mercek altına alınmaktadır. Özetle bu keşifsel araştırmada kesişimsel feminist bakış açısının bireylerin boş zaman deneyimlerini etkileyen, birbirine bağlı toplumsal kimliklerin anlaşılmasında önemli olduğu gözler önüne serilmekte, aynı zamanda boş zaman alanında toplumsal adalet ve eşitliğin teşvik edilmesine yönelik ileride yapılacak araştırmalar için yol gösterici bir kavramsal çerçeve sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Boş Zaman Sosyolojisi, Kesişimsel Feminizm, Toplumsal Cinsiyet, Boş Zaman Eşitliği, Cinsiyetlendirilmiş Boş Zaman

LEISURE STUDIES: AN EXPLORATORY RESEARCH FROM AN INTERSECTIONAL FEMINIST PERSPECTIVE

Since gendered dynamics shape the structure of leisure activities, an intersectional approach between leisure studies and feminist theories becomes essential. Integrating feminist perspectives into leisure studies enables an in-depth understanding of how leisure experiences are shaped by the intersection of gender with other social identities. Within the scope of this study, which aims to explore the application possibilities of the intersectional feminist perspective in the field of leisure studies, previous studies were examined comprehensively from a critical perspective through an exploratory literature review and a conceptual framework was developed in three parts. In the first part, traditional leisure studies are reviewed in an intersectional context and the limitations of traditional research in dealing with the heterogeneous nature of leisure experiences are emphasised. In the second part, the gendered nature of leisure is discussed and the effects of gender norms and expectations on the shaping of individuals' leisure experiences are revealed. In the third part, the factors that cause inequalities in access to leisure and intersect with each other are analysed from an intersectional feminist perspective. To summarise, this exploratory study demonstrates the importance of an intersectional feminist perspective in understanding the interconnected social identities that affect individuals' leisure experiences, as well as providing a guiding conceptual framework for future research on promoting social justice and equality in the field of leisure.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sociology of Leisure, Intersectional Feminism, Gender, Leisure Equality, Gendered Leisure

Tam Metin 90

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.