Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2231-2248

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2179


DEMOGRAFİK YAŞLANMA VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ: GÜMÜŞ EKONOMİDE YENİLİK ODAKLI GERONTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ YAŞLI REFAHI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BANU METİN

Bu çalışma, demografik dönüşüm sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan nüfusun yaşlanması olgusunun beraberinde getirdiği tehditler yanında fırsatlara da dikkati çeken gümüş ekonomi stratejisini ve gümüş ekonominin bir parçası olan geronteknoloji uygulamalarını konu almaktadır. Literatür taramasına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, özellikle ileri yaş gruplarında artan kırılganlıkların ve bakım ihtiyacının yaşlı bireylerin ve ailelerinin teknoloji destekli ürün ve hizmetlere olan ihtiyacını ve talebini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, geronteknoloji uygulamalarının yaşlı refahına olan olumlu etkilerinin desteklenmesi için mevcut çalışmaların ve araştırmaların bulguları doğrultusunda geliştirilmesi gereken çeşitli alanlar olduğu da tespit edilmiştir. Bu kapsamda, teknoloji destekli yenilik projelerine yaşlanma sürecinde olan bireylerin etkin biçimde dâhil edilmesi, yaşlı yaş grupları arasındaki farklılıkların teknoloji tasarım süreçlerinde dikkate alınması, çeşitli türlerdeki geronteknoloji uygulamalarının yaşlılara yönelik olumsuz kalıp yargıları ve yaş ayrımcılığını pekiştirmemesine özen gösterilmesi ve geronteknoloji alanındaki disiplinler arası yaklaşımın güçlendirilmesi belirtilmesi gereken önemli tespitlerdir. Diğer yandan,  geronteknoloji uygulamalarının yaşlı refahı bakımından beklenen olumlu etkilerinin ortaya çıkabilmesi için özellikle yoksul yaşlıların ilgili ürün ve hizmetlere erişebilmesini sağlayacak kamusal desteklerin sunulması ve ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklarının dikkate alınması da son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Demografik Yaşlanma, Gümüş Ekonomi, Teknoloji, Geronteknoloji, Yaşlı Refahı

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC AGING AND TECHNOLOGY: EVALUATION OF INNOVATION-FOCUSED GERONTECHNOLOGY APPLICATIONS IN SILVER ECONOMY IN TERMS OF ELDERLY WELFARE

This study deals with the silver economy strategy, which occurs as a natural result of the demographic transformation process and draws attention to the opportunities as well as the threats brought by the aging of the population, and the gerontechnology applications, which are a part of the silver economy. In the study carried out based on the literature review, it was concluded that the increasing fragility and need for care, especially in the older age groups, increased the need and demand for technology-supported products and services of elderly individuals and their families. However, it has been determined that there are various areas that need to be developed in line with the findings of existing studies and research in order to support the positive effects of gerontechnology applications on the welfare of the elderly. In this context, effective inclusion of individuals in the aging process in technology-supported innovation projects, taking into account the differences between the elderly age groups in the technology design processes, taking care that various types of gerontechnology applications do not reinforce negative stereotypes and age discrimination towards the elderly, and strengthening the interdisciplinary approach in the field of gerontechnology are important points to be noted. On the other hand, in order for the expected positive effects of gerontechnology applications to emerge in terms of elderly welfare, it is extremely important to provide public support that will enable poor elderly people to access relevant products and services, and to take into account the socio-economic and cultural differences of countries.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Demographic Aging, Silver Economy, Technology, Gerontechnology, Elderly Welfare

Tam Metin 161

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.