Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3634-3651

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2207


TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KÜMELENMELERİNİN FİRMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ :ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

EMRE DURAN, ÜNAL ÖZDEMİR

Teknoloji alanında yaşanılan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme sonucunda ticari engeller ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu durum gerek ulusal gerekse uluslararası pazar alanlarına ulaşımı kolaylaştırmış ve bölgesel sanayi yığılmalarının önem kaybedeceği beklentisine yol açmıştır. Fakat beklentilerin aksine yerel ve bölgesel dinamikler daha fazla önem kazanmış ve kümelenme politikaları ortaya çıkmıştır.  Küresel pazarda rekabet gücü elde edebilmenin yerel dinamiklere bağlı olduğunu savunan kümelenme politikalarından elde edilen başarı, savunma sanayisi gibi stratejik öneme sahip sektörlerde de bu politikalardan yararlanılmasına neden olmuştur. Dünyada çeşitli örneklerinin görüldüğü savunma sanayisi kümelenmelerinin benzerlerini Türkiye’de de görmek mümkündür. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de savunma sanayisi kümelenmeleri bulunmaktadır. Savunma sanayisi kümelenmelerinin firmalar üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında merkezi Ankara ilinde bulunan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) üyesi 20 firma ile görüşülmüştür. Görüşmelerde uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma verilerinden hareketle yapılan içerik analizi sonucunda, katılımcıların savunma sanayisi kümelenmelerinin firmalar üzerindeki etkisi ilişkin belirttikleri görüşler ve bunların ifade sıklıkları dört ana başlık altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kümelenme, Savunma Sanayisi, Savunma Sanayisi Kümelenmeleri, Bölgesel Kalkınma, Coğrafya

THE IMPACT OF TURKİSH DEFENCE CLUSTERS ON FİRMS:AN EXAMPLE OF ANKARA PROVİNCE

Globalization, emerging with as a result of technologic improvements trade barriers have started to disappear.This circumstance has enabled to reach both national and international market areas as well as it led to the anticipation that regional industrial agglomerations would lose its importance. Yet, in contrast to expectations domestic and regional dynamics have gained much significance also it has been occurred the policy of clustering. The achivement of clustering policy assert that competitiveness in the global market depends on local dynamics has led to the utilization of these policies in strategically important sectors such as the defense industry. It is possible to see similar examples of defense industry clusters, of which there are various examples around the world, in Turkey. There are some defence industry clusters in the first instance Ankara, Istanbul, Izmir and Eskisehir. The research, aimed to determine the impact of defence industry clusters on firms was utilised case study pattern, one of qualitative methods. Within the scope of the study 20 companies, located in Ankara, that are members of the OSTİM Defense and Aviation Cluster (OSSA) and Teknokent Defense Industry Cluster (TSSK) were interwieved. It was utilised semi- structured form, prepared by expert opinions in the interviews. Data obtained with as a result of interviews were analyzed via content analysis method. As a result of the content analysis based on the research data, the opinions of the participants on the impact of defense industry clusters on firms and the frequency of their expression are grouped under four main headings

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cluster, Defence Industry, Defence Industry Clusters, Regional Development, Geography

Tam Metin 174

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.