Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 235-250

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2317


BİST’E KOTE ZİNCİR SÜPERMARKET FİRMALARININ MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MEHMET ARİF TUNCER

Bu çalışmada yalnızca ürün ambalajında yer alan bir sembolden ibaret olmayan, aynı zamanda firmalar için hayati öneme sahip olan marka kavramının değerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. İşletmelerin en önemli amaçları arasında yer alan müşterilerin güven duygusu ve algısına hitap edebilme, onların sadakatini kazanabilme ve bulunduğu sektörde farkındalık yaratma süreçlerinde etkili olabilen marka kavramı ve değerinin ölçülmesi konusu, pazarlama biliminin araştırma alanında olduğu kadar finans biliminin de inceleme kapsamındadır. Günümüzde git gide artan rekabet ortamında tüketici davranışlarını doğrudan şekillendirebilen ve sadık müşteri yaratılması noktasında belirleyici olabilen marka, işletmelerin nakit akışını ve hayatının devamlılığını etkileyebilecek düzeyde olan önemli bir kavramdır.  

Çalışma dahilinde araştırmanın örneklemini teşkil eden ve BİST’e kote zincir süpermarket firmalarının marka değerinin ölçülebilmesi için Hirose Modelinden yararlanılmış olup, sonuçlar Brand Finance rapor verileri ile karşılaştırılmıştır.

Hirose Modeli ile yapılan hesaplamalar sonucunda 2018-2022 yılları arasını içeren 5 yıllık zaman diliminde finansal açıdan marka değeri en yüksek hesaplanan zincir süpermarket firması Bim, marka değeri en alt seviyede olan firma ise Carrefour’dur. Hesaplama sonuçları ile Brand Finance raporları birlikte ele alındığında Hirose Modeline göre sıralama açısından bir farklılık olmadığı, tutarlar açısından ise farklılık olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin Hirose Modelinin sadece finans odaklı mali verileri, Brand Finance raporlarının ise finans odaklı veriler yanında tüketici davranışlarını da baz alması olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marka Değeri, BİST, Perakende Sektörü, Zincir Süpermarket Sektörü, Hirose Yöntemi

A RESEARCH ON DETERMINING THE BRAND VALUE OF CHAIN SUPERMARKET COMPANIES LISTED ON BIST

In this study, it is aimed to measure the value of the brand concept, which is not only a symbol on the product packaging, but also of vital importance for companies. The concept of brand and the measurement of its value, which can be effective in the processes of appealing to the sense of trust and perception of customers, gaining their loyalty and creating awareness in the sector, which are among the most important objectives of businesses, are in the scope of investigation of finance science as well as in the research field of marketing science. In today's increasingly competitive environment, the brand, which can directly shape consumer behavior and be decisive in creating loyal customers, is an important concept that can affect the cash flow and survival of businesses.

Within the scope of the study, the Hirose Model was used to measure the brand value of the chain supermarket companies listed on the BIST, which constitute the sample of the study, and the results were compared with Brand Finance report data.

As a result of the calculations made with the Hirose Model, Bim is the chain supermarket company with the highest financial brand value in the 5-year period between 2018 and 2022, while Carrefour is the company with the lowest brand value. When the calculation results and Brand Finance reports are considered together, it is seen that there is no difference in terms of ranking according to the Hirose Model, but there is a difference in terms of amounts. It can be said that the reason for this is that the Hirose Model is based only on finance-oriented financial data, while Brand Finance reports are based on consumer behavior as well as finance-oriented data.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Brand Value, BIST, Retail Sector, Chain Supermarket Sector, Hirose Method

Tam Metin 88

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.