Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1683-1704

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1620


DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞININ KARİYER YOLCULUĞUNDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ

ÖZGÜR ÇARK

Küreselleşmenin yanı sıra bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler endüstriyel, toplumsal ve iktisadi pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. İşletmelerin dijital dönüşüm çağında iş görenlerden bekledikleri bilgi ve yetenekler de değişime uğramıştır. Hayat boyu öğrenme kavramı iletişim, bilim, teknoloji, öğrenmeyi öğrenme, sosyal vatandaşlık ve kültürel farkındalık gibi alanlarda bireylerin sürekli gelişimini ifade eden bir kavram olup bugün dünya üzerinde pek çok hükümet paketinde yer almış durumdadır. Bu konunun önemine istinaden bu araştırmada iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını arz eden meslek yüksekokulu öğrencilerinin hayat boyu öğrenim yeterliliklerinin ne seviyede olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla gerçekleştirilen (n=341) araştırmada; araştırmaya katılanların hayat boyu öğrenim yeterlilikleri yüksek seviyede, yabancı dilde iletişim yeterliliği ise orta seviyede tespit edilmiştir. Cinsiyet, sınıf, yaş ve gelir durumu değişkenlerine göre katılımcıların hayat boyu öğrenim yeterlilik algıları farklılaşmamaktadır. İş tecrübesine sahip olmak ve öğrenim görülen programın ise hayat boyu öğrenim yeterliliklerinde farklılık doğurduğu ve bu farklılığın anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşam boyu öğrenme, Kariyer, Dijital dönüşüm, Sanayi 4.0

LIFELONG LEARNING QUALIFICATIONS IN THE CAREER JOURNEY OF THE DIGITAL TRANSFORMATION AGE

Globalization and developments in information and communication technologies have brought along many industrial, social and economic changes. The knowledge and skills that businesses expect from employees in the era of digital transformation have also changed. The concept of lifelong learning is a concept that expresses the continuous development of individuals in fields such as communication, science, technology, learning to learn, social citizenship and cultural awareness, and it has been included in many government packages around the world today. Based on the importance of this subject, in this research, it is aimed to determine the level of lifelong learning qualifications of vocational school students who meet the qualified personnel needs of the business world. In the research conducted for this purpose (n=341); The lifelong learning competencies of the participants in the research were determined at a high level, and their communication competency in a foreign language was determined at a medium level. According to the variables of gender, class, age and income status, the participants' perceptions of lifelong learning proficiency do not differ. It has been determined that having work experience and the education program cause a difference in lifelong learning qualifications and this difference is significant.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lifelong learning, Career, Digital transformation, Industry 4.0

Tam Metin 596

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.