Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1596-1613

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1625


MUŞ’TA SIĞINMACILARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR, ÇÖZÜM YOLLARI, SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA ENTEGRASYONLARI

AHMET UTKU ÖZENSOY

Araştırmanın amacı Muş’ta yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunları, çözüm yollarını, sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonlarının nasıl olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Suriyeli sığınmacılara Muş’ta sosyal ve ekonomik hayatta yaşadıkları problemler, çözüm yolları, Muş’ta sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonları hakkında sorular sorulmuştur. Araştırma nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışmasına göre yapılmıştır. Araştırmada katılımcılar Muş il merkezinde Ekim 2020’de 18 geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacıdan meydana gelmiştir. Araştırmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacıların maddi sorunlar yaşadıkları, sosyal uyumlarının zayıf olduğu, diğer insanlarla iletişimde sorun yaşamadıkları ortaya çıkmıştır. Sığınmacıların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılmalarının sağlanmasının sosyal uyumu arttıracağı söylenebilir. Bundan dolayı Suriyeli sığınmacıların halk eğitim kurslarında farklı beceriler kazanmaları, öğrencilerin okula devamlarının sağlanması, sığınmacılar için iş imkânlarının arttırılması, sığınmacıların diğer insanlarla bir arada bulunabileceği fırsatlar yaratılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, Mülteci, Sığınmacı, Entegrasyon

PROBLEMS, SOLUTIONS, INTEGRATION INTO SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF ASYLUM SEEKERS IN MUŞ

The aim of the research is to reveal the problems experienced by the Syrian refugees living in Muş, their solutions, and how they can integrate into social and economic life. For this purpose, Syrian refugees were asked questions about the problems they experience in social and economic life in Muş, their solution ways, and their integration into social and economic life in Muş. The research was carried out according to the case study, which is a qualitative research method. Participants in the study consisted of 18 Syrian refugees with temporary protection status in the city centre of Muş in October 2020. Data were collected by using a structured interview form in the study. Descriptive and content analyses were used in the analysis of the data. According to the results of the research, it has been revealed that Syrian refugees have financial problems, their social cohesion is weak, and they do not have problems in communicating with other people. It can be said that ensuring the active participation of asylum seekers in social and economic life will increase social cohesion. For this reason, it can be suggested that Syrian refugees acquire different skills in public education courses, ensure that students attend school, increase job opportunities for refugees, and create opportunities for refugees to be together with other people. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Refugee, Asylum, Integration

Tam Metin 607

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.