Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3296-3314

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2286


BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

MUSTAFA ÇELEBİ, MUHAMMET ALİ ÇELEBİ, BELGİN AYDINTAN

Amaç: Bu çalışmada, Bilgi Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın amacı doğrultusunda birinci örneklemi 132 ve ikinci örneklemi 218 kişiden oluşan toplam 350 çalışana ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin ölçüt geçerliğini ortaya koymak amacıyla Öğrenen Örgüt Ölçeği kullanılmış ve aralarındaki anlamlı ilişkiler araştırılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgular ölçeğin orijinalinde olduğu gibi beş faktörlü yapısını doğrulamaktadır. Araştırmanın birinci örnekleminde Cronbach's Alpha katsayısı alt boyutlarda .747 ve .897 arasında değişmiştir. İkinci örneklemde ise Cronbach's Alpha katsayısı alt boyutlarda .827 ve .908 arasında değişmiştir Ölçeğin toplam veride Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .952 olarak tespit edilmiştir.
Tartışma: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular 24 maddelik Bilgi Yönetimi Ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bilgi yönetimi ölçeğinin gelecekte yapılacak çalışmalarda güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği ve Türkiye’de bilgi yönetiminin ölçülmesinde oluşacak ihtiyaçlara cevap verebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bilgi, Bilgi Yönetimi, Ölçek Uyarlama, Geçerlilik, Güvenilirlik

ADAPTATION OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Purpose: This study aimed to examine the validity and reliability of the Knowledge Management Scale by adapting it to Turkish.
Design/methodology/approach- Within the scope of the purpose of the research, the scale was applied to a total of 350 employees, the first sample of which was 132 and the second sample of which was 218 people.Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated for the reliability of the scale. Confirmatory Factor Analysis was used to examine the construct validity of the scale. In order to reveal the criterion validity of the scale, the Knowledge Management Scale and the Learning Organization Scale were used, and it was determined that there were significant relationships between them
Findings-  The findings confirm the five-factor structure of the scale as in the original. In the first sample of the study, Cronbach's Alpha coefficient varied between .747 and .897 in the sub-dimensions. In the second sample, Cronbach's Alpha coefficient varied between .827 and .908 in the sub-dimensions. The Cronbach's Alpha internal consistency coefficient of the scale in the total data was determined as .952.
Discussion- The findings obtained as a result of the research show that the 24-item Knowledge Management Scale is valid and reliable. It is thought that the knowledge management scale can be used as a reliable and valid measurement tool in future studies and can meet the needs in measuring knowledge management in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Knowledge, Knowledge Management, Adapting Scale, Validity, Reliability

Tam Metin 132

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.