Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 366-387

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2319


YENİ NESİL ÇALIŞAN DAVRANIŞI: SESSİZ İSTİFA

İBRAHİM GÖRMÜŞ

Organizasyonlar, nesilden nesile aktarılma ve süreklilik arz etme güdüsü üzerine kurulan, karlılığı ile alanında öncü bir biçimde var olmayı hedefleyen, dinamik yapısı ve devamlı olma düşüncesiyle canlılık gösteren tüzel kişiliklerdir. Örgütlerin bu canlı yapısı, insanlara benzer şekilde kendilerini korumalarına, araştırma ve geliştirme yöntemleri ile koşulların gerekliliklerine uygun plan ve projeler oluşturma ve bunları gerçekleştirmelerine, kitlesel anlamda etkinliğini sürdürmelerine, hedef/sonuç ilişkileri ve analizler doğrultusunda kararlar almalarına ve doğru kararlar neticesinde devamlılığını sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Buradan hareketle örgütsel yapıda yer alan bölüm ve/veya departmanlar somut bir canlının vücudundaki organları temsil ederken, departman içerisinde yer alan çalışanlar ise bu organların fonksiyonlarını yerine getiren yapıtaşlarının bir parçasını ifade etmektedir. Bu nedenle örgütün yaşamsal devamlılığı ve fonksiyonlarının sağlıklı işleyişi, örgüt çalışanlarına ve bunların davranışlarına doğrudan bağlıdır. Örgütün yapıtaşları olan çalışanların sergilemiş oldukları davranışların önemi günümüzde kuruluşlarca anlaşılmış ve bu doğrultuda organizasyonlar örgütsel davranış konusunda destekleyici tedbirler almaya, çalışanların motivasyonu ve iş tatmininin sağlanması için gerekli çabaları göstermeye başlamışlardır. Sessiz istifa kavramı, örgütün gerektiğinden ve beklenenden fazla olarak talep ettiği istek ve görev ruhuna karşılık olarak çalışanlar tarafından çeşitli nedenlerle ortaya konulan yerine göre barışçıl bir olgu, davranış veya savunma mekanizmasıdır. Bu durum her ne kadar çalışan bireyler açısından olağan bir durum gibi gözükse de örgüt açısından olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu araştırma kapsamında, sessiz istifa kavramının ortaya çıkışı, detaylandırılmış olarak tanımı ve teorik açıdan incelemesi yapılacak olup söz konusu kavramı etkileyen faktörler ele alınarak, örgütsel açıdan riskleri ve önlenmesi konusunda öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizasyon, Örgütsel Davranış, Çalışan Davranışı, Sessiz İstifa, Sessiz İşten Ayrılma.

THE NEW GENERATION OF EMPLOYEE BEHAVIOR: QUIET QUITTING

Organizations are legal entities that are founded on the motivation of being transferred from generation to generation and providing continuity, aiming to exist as a pioneer in their field with their profitability, and showing vitality with their dynamic structure and the idea of continuity. This living structure of organizations helps them to protect themselves similar to humans, to create and realize plans and projects in accordance with the requirements of the conditions with research and development methods, to maintain their effectiveness in a mass sense, to make decisions in line with target/result relations and analysis, and to ensure their continuity as a result of the right decisions. From this point of view, the departments in the organizational structure represent the organs in the body of a concrete living being, while the employees within the department represent a part of the building blocks that fulfill the functions of these organs. For this reason, the vital continuity of the organization and the healthy functioning of its functions are directly dependent on the employees and their behaviors. The importance of the behaviors exhibited by employees, who are the building blocks of the organization, has been understood by organizations today, and in this direction, organizations have started to take supportive measures in organizational behavior and to show the necessary efforts to ensure employee motivation and job satisfaction. The concept of silent resignation is a peaceful phenomenon, behavior or defense mechanism, put forward by employees for various reasons in response to the desire and spirit of duty that the organization demands more than necessary and expected. Although this situation seems to be a normal situation for working individuals, it can lead to negative consequences for the organization. Within the scope of this research, the emergence of the concept of quiet quitting, its detailed definition and theoretical examination will be made, and the factors affecting the concept will be discussed and suggestions will be made about its organizational risks and prevention.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organization, Organizational Behavior, Employee Behavior, Quiet Quitting, Quiet Resignation.

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.