Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2031-2047

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1673


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

UFUK ULUÇINAR, CÜNEYİT AKAR

Eleştirel düşünme, tüm ülkelerde hem müfredatın bir çıktısı hem de öğrencilerin öğrenme kalitesini ve başarılarını artıran bir beceri olarak görülmektedir. 21. yüzyılda öğrencilerin akademik ve mesleki başarılarına katkı sağlayan önemli bir beceri olarak tanımlanan eleştirel düşünme, işyerlerinde artan ihtiyaçlar ve yükseköğretimde hesap verebilirlik nedeniyle ön plana çıkmıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerine yönelik bir eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği geliştirmektir. Mevcut çalışmaya AFA için 310 ilkokul öğrencisi ve DFA için 301 öğrenci katılmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında izlenecek adımlar gerçekleştirilmiştir. Taslak ölçeğin uygulamaya hazır hale getirilmesi için hazırlık aşamasında maddelere yönelik literatür taraması, içerik doğrulaması ve pilot çalışma yapılmıştır. Veri analizinde, nicel analiz olarak açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm sonuçlar, eleştirel düşünme ölçeğinin ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Ancak ortaokul öğrencilerine yönelik bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): eleştirel düşünme eğilimleri, ilkokul öğrencileri, ölçek geliştirme

THE CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: A STUDY OF SCALE DEVELOPMENT

Critical thinking is seen as both an output of curricula, and as a skill enhancing students’ learning quality and achievements in all the countries. Defined as a significant skill contributing to students’ academic and professional achievements in 21st century, critical thinking has been emphasized due to increasing needs in workplaces, and accountability in higher education. For this reason, the purpose of the study is to develop a critical thinking dispositions scale for elementary school students. 310 elementary school students for EFA and 301 students for CFA participated in the current study. The steps to be followed in a study of scale development were carried out. In a preparation phase, survey in literature for items, content validation, and pilot study were performed in order to make the draft scale be ready in implementation. In the data analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, and reliability analysis were performed as quantitative analysis. All the results point out that critical thinking scale is valid and reliable for 3rd and 4th elementary school students. However, it is recommended that a validation and reliability study should conducted for secondary school students.

Anahtar Kelimeler (Keywords): critical thinking dispositions, elementary school students, scale development

Tam Metin 611

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.