Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1871-1893

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1581


DİJİTAL ORTAMDA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

TOLGA TORUN , AHMET ÖZBEK

İnternet teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, dijital pazarlamaya yönelmeyen işletme sayısı oldukça azdır. Fakat dijital pazarlama her gün gelişip değişmekte ve çeşitlenmektedir. Böylece işletmelerin dijital pazarlama faaliyetleri arasında faklılıklar oluşmaktadır. Bu çalışmanın bu noktadan hareketle iki amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar; birinci olarak güncel dijital pazarlama faaliyetlerini belirlemek ardından ikinci amaç ise belirlenen dijital pazarlama faaliyetlerini; başlangıç, orta ve üst düzey olarak sınıflandırmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için araştırma iki aşama olarak planlanmıştır. Birinci aşamada; dijital pazarlama faaliyetlerini belirlemek amacıyla dijital pazarlama alanında uzman 32 akademisyenden açık uçlu soru formuyla veri toplanmıştır. İkinci aşamada ise; birinci aşamada belirlenen dijital pazarlama faaliyetlerinin; Başlangıç, Orta ve İleri düzeye göre sınıflandırılması için tekrar dijital pazarlama ananında uzman 64 akademisyenden yapılandırılmış anket formuyla veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda; 12 adet başlangıç düzeyinde, 43 adet Orta düzeyde ve 67 adet İleri düzeyde olmak üzere 122 adet dijital pazarlama faaliyeti belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital pazarlama, kullanım düzeyi, e-ticaret, sosyal medya pazarlaması

DETERMINING THE LEVELS OF MARKETING ACTIVITIES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Nowadays, where internet technologies are used extensively, still there are  too many companies not to be involved in digital marketing. But digital marketing is evolving and diversifying day by day. Thus, there are differences between digital marketing activities of companies. In this respect, this research has two purposes. These purposes are; firstly, to determine the current digital marketing activities, and secondly, classified the determined digital marketing activities as beginner, intermediate and advanced level. In order to achieve these goals, the research has been planned in two stages. In the first stage; In order to determine digital marketing activities, data were collected from 32 academicians who are experts in the field of digital marketing via open-ended questionnaire. In the second stage;  classified the according digital marketing activities as beginner, intermediate and advanced levels, data were collected from 64 academicians who are experts in digital marketing via structured questionnaire. As a result of the research; 122 digital marketing activities were identified and classified into 12 beginner level, 43 intermediate level and 67 advanced level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital marketing, usage level, e-commerce, social media marketing

Tam Metin 555

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.