Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2785-2800

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2249


İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ÖNGÖRÜSÜ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ABDULKADİR YÜKSEL, PELİN YILIK

Bu çalışmanın amacı İstihdam Edilebilirlik Öngörüsü Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmada öncelikle alan yazın taraması yapılarak 39 maddenin yer aldığı madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla sosyal politika alanında çalışmalar yürüten 11 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan alınan dönütler doğrultusunda ölçek maddelerinde çeşitli revizyonlar yapılmış ve 37 maddelik taslak ölçek elde edilmiştir. Taslak ölçek, üniversite son sınıf öğrencisi 521 örneklem üzerinde uygulanarak açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonrası oluşan ölçek yapısı 384 örneklem üzerinde uygulanarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bu bağlamda AFA sonucu oluşan ölçek yapısı DFA ile test edilerek uyumluluğu kontrol edilmiş ve geçerliği sağlanmıştır.  Ölçeğin güvenirliliği ise iç tutarlılık üzerinden Cronbach Alfa katsayısı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 ve SPSS AMOS programları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; İstihdam Edilebilirlik Öngörüsü Ölçeği ilgili araştırmalarda kullanılabilecek, yeterli psikometrik özellikler ile yüksek derecede geçerlik ve güvenirlik kriterlerini sağlayan bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İstihdam Edilebilirlik, Geçerlik ve Güvenirlik, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Ölçek Geliştirme.

EMPLOYABILIİTY FORECASTING SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

The aim of this study is to develop the Employability Forecasting Scale and to test its validity and reliability. In the study, first of all, a literature review was conducted and an item pool was created, including 39 items. In order to ensure the content validity of the item pool, 11 experts working in the field of social policy were consulted. Various revisions were made in the scale items in line with the feedback received from the experts and a draft scale with 37 items was obtained. Exploratory factor analysis (EFA) was performed by applying the draft scale on 521 samples of senior university students. Confirmatory factor analysis (CFA) was performed by applying the scale structure formed after EFA on 384 samples. In this context, the scale structure formed as a result of EFA was tested with CFA, its compatibility was checked and its validity was ensured. The reliability of the scale was analyzed with the Cronbach Alpha coefficient over internal consistency. SPSS 22 and SPSS AMOS programs were used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the study; The Employability Forecasting Scale is a scale that can be used in related research, providing adequate psychometric properties and a high degree of validity and reliability.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Employability, Validity and Reliability, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Scale Development.

Tam Metin 149

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.