Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2553-2572

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2245


ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇİSİL ERKAN BAL, HASAN ÇEBİ BAL

Öz

İnsan topluluklarının ilk kez tarım yapmaya başladığı neolitik çağdan günümüze kadar, geleneksel tarımdan 3D yazıcılara tarımsal üretimin kurgulandığı oldukça farklı bir endüstriyel tarım süreci yaşanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan tüm sanayi devrimleri kaçınılmaz olarak tarım sektörünü etkilemiştir. Bilindiği üzere tarımsal üretim üzerinde yoğun bir şekilde demografi, doğal kaynakların kıtlığı, iklim değişikliği ve gıda israfının baskıları olmuştur. Dünya nüfusunun hızla artması karşısında tarımsal üretimin, özellikle gıda üretiminin yetersiz kalması riski ve tarımsal üretimde sorunların çözümü, giderek daha önemli hale gelmiştir. Sorunların çözümü için tarım sektöründe yeni yöntemlere ve yeni üretim teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çalışmanın amacı; Endüstri 4.0 uygulamalarının, tarımsal üretimde karşılaşılan mevcut sorunların çözümünde ne ölçüde etkili olacağını araştırmaktır. Çalışmada dünya tarımsal üretimini olumsuz etkileyen sorunlar tartışılmıştır. Günümüzde tarım sektöründe kullanılmakta olan Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin literatür incelenmiş, bu uygulamaların gelecekte de tarım sektörü ve genel olarak ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri üzerinde durulmuştur.

 Bu çerçevede günümüzde Endüstri 4.0 uygulamalarının tarımsal üretimde hangi alanlarda kullanıldığı, üretime katkısı ve sorunların çözümünde oynayacağı etkin rol araştırılmıştır. Bu uygulamaların, üretim, verimlilik, rekabet üstünlüğü gibi ekonomik parametreleri ve ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca dikey tarım, üretimde otomasyon gibi diğer yeni tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılmasıyla gelecekte gıda üretiminin insan nüfusuna yetecek düzeye ulaşması mümkün olabilecektir. Üretimi artırarak gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmesi, kıtlık riskini ortadan kaldırması, hassas tarımla üretimde daha az girdi kullanarak maliyetlerin düşürülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, işçi temininde zorluk yaşanan alanlarda robotik uygulamalara geçilmesi gibi sorunların çözümüne katkı sunan Endüstri 4.0 uygulamaları; işgücüne duyulan ihtiyacı azaltarak, yeni bir üretim biçimini ortaya çıkarmaktadır. Bu uygulamaların sonucunda tarım sektöründe ortaya çıkan dijitalleşme, önemli iktisadi etkilerle tarihte eşi görülmemiş büyük değişimlere yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Endüstri 4.0, Tarım, Gıda arzı, İktisadi büyüme, İktisadi etkiler

EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS ON THE AGRICULTURE SECTOR AND ECONOMIC GROWTH

Abstract

From the Neolithic era, when human communities first began practicing agriculture, to the present day, there has been a significant shift in the agricultural production process from traditional farming to 3D printing. Throughout the course of history, all industrial revolutions have inevitably influenced the agricultural sector. It is well-known that agriculture has faced significant pressures related to demographics, natural resource scarcity, climate change, and food waste. With the rapid growth of the world population, the risk of agricultural production, especially food production, falling short has increased, making it increasingly important to address agricultural production issues. To address these issues, new methods and production technologies have been required in the agricultural sector.

The purpose of this study is to investigate to what extent Industry 4.0 applications will be effective in solving the existing problems in agricultural production. The study discusses the challenges that adversely affect global agricultural production. The literature on Industry 4.0 applications currently used in the agricultural sector is reviewed, and the possible future effects of these applications on the agricultural sector and overall economic growth are examined.

In this context, the study explores the areas in which Industry 4.0 applications are currently being used in agricultural production, their contributions to production, and their potential effective role in solving problems. These applications are expected to have a positive impact on economic parameters such as production, efficiency, and competitive advantage, ultimately benefiting economic growth. Furthermore, with the use of other new agricultural production methods such as vertical farming and automation, it may be possible to ensure sufficient food production for the world's population in the future. Industry 4.0 applications contribute to solving problems such as preventing an increase in food prices by increasing production, eliminating the risk of scarcity, reducing costs by using fewer inputs in precision farming, reducing environmental pollution, and transitioning to robotic applications in areas where labor supply is challenging. The result of digitization in the agricultural sector due to these applications is leading to unprecedented major economic changes with significant economic impacts.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Industry 4.0, Agriculture, Food supply, Economic growth, Economic impacts

Tam Metin 469

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.