Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1915-1935

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1626


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE PATERNALİST LİDERLİK ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ÖNCÜLÜK EDER Mİ?

MEHMET ALİ TÜRKMENOĞLU, BERAT ÇİÇEK, GÖKHAN ULUDAĞ

Son zamanlarda örgütler çalışanlarından sadece bağlılık geliştirmelerini değil aynı zamanda aidiyet duyguları beslemelerini beklemektedir. Çalışanın kendisini ne ölçüde örgütün bir parçası olarak tanımladığı şeklinde tarif edilen örgütsel özdeşleşme hakkında çokça araştırma yürütülmektedir. Örgütsel özdeşleşmenin olumlu sonuçları kapsamlı olarak ele alınmasına rağmen, bu kavramı etkileyen faktörler üzerinde aynı ölçüde durulmamıştır. Bu nedenle, araştırmada paternalist liderlik ve örgütsel güven gibi örgütsel özdeşleşmeyi arttırabilecek iki değişkenin ayrı ayrı etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla beraber, çalışanların örgütteki çalışma sürelerinin çalışanların tutumlarına etkileri düşünüldüğünde bahsi geçen değişkenler arası ilişkilerde düzenleyici bir rol oynayıp oynamadığı ayrıca araştırılmaktadır. Ankara’daki kamu kurumlarından nicel yöntemlerle veri toplanmıştır. 232 çalışana uygulanan anketlerin analizleri sonucu çalışanların paternalist liderlik ve örgütsel güven algılarının örgütsel özdeşleşme üzerinde ayrı ayrı olumlu yönde etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda çalışma sürelerinin de bu ilişkilerde düzenleyici bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Özdeşleşme, Paternalist Liderlik, Örgütsel Güven, Çalışma Süresi, Düzenleyici Etki

DO ORGANIZATIONAL TRUST AND PATERNALIST LEADERSHIP LEAD TO ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION?

Although the positive results of organizational identification have been comprehensively discussed in the literature, the factors that can affect this concept have not been emphasized to the same extent. Therefore, in our research, it is aimed to examine the effects of two variables, such as paternalistic leadership and organizational trust, that can increase organizational identification. In addition, it is also investigated whether the tenure of the employees which affects behaviors of employees plays a moderator role in the relations between the mentioned variables. To achieve the purpose of the study, data were collected with quantitative methods from public organizations in Ankara. As a result of the analysis of the questionnaires applied to 232 employees, it has been revealed that the paternalistic leadership and organizational trust perceptions of the employees have positive effects on organizational identification. At the same time, it has been concluded that tenure has a moderating effect on these relations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Identification, Paternalist Leadership, Organizational Trust, Working Time, Moderating Effect

Tam Metin 532

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.