Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 112-129

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2315


EĞİTİM KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

AHMET ERTÜRK, YUSUF KARACA

Bu çalışmada, eğitim kurumlarında stratejik insan kaynakları planlaması incelenmiştir. Çalışmada, literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar gözden geçirmiştir. Bu nicel araştırma, konuyla ilgili değişkenleri en iyi şekilde incelemek amacıyla ölçekler kullanılarak veri toplamış ve analiz etmiştir. 403 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada; Kaçmaz (2015) tarafından hazırlanan ölçeğin “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları” bölümünden yararlanılmıştır. Çalışma sonunda İK'nın planlaması alt boyutunda, özel okullarda görev yapan katılımcıların devlet okullarındakilerden daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir. Bu durum, özel okullardaki İK planlamasının daha etkili olduğunu ve öğretmenlerin bu konuda daha memnun olduğunu düşündürebilir. Ayrıca, İK'nın motivasyonu ve elde tutulması alt boyutlarında ise devlet okullarında görev yapan katılımcıların, özel okullarda görev yapanlardan daha yüksek puan aldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, devlet okullarındaki İK stratejilerinin öğretmen memnuniyetini artırmaya yönelik etkili olduğunu ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin işlerini daha uzun süre sürdürme eğiliminde olduklarını düşündürebilir. Genel olarak, stratejik İKY uygulamaları, İK planlaması, ücretlendirme, ödüllendirme, motivasyon ve sağlık ile iş güvenliği alt boyutlarında öğretmenlerin yöneticilere göre daha yüksek puan aldığı göz önüne alındığında, öğretmenlerin İKY politikalarına yönelik daha olumlu bir algıya sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca Yapılan analiz sonunda İKY’ne stratejik yaklaşım ile stratejik İKY uygulamaları arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre İKY’ne stratejik yaklaşım ile stratejik İKY uygulamaları arasında ve İK’nın Elde Tutulması ve İş Güvencesi alt boyutu arasında pozitif ve orta düzey; diğer alt boyutlarla arasında ise pozitif ve zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eğitim kurumları, İnsan Kaynakları, Planlama

STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

This study examines strategic human resource planning in educational institutions. A literature review was conducted and relevant national and international publications were reviewed. This quantitative research collected and analyzed data using scales in order to examine the relevant variables in the best way. In the study conducted with 403 participants, the "Strategic Human Resources Management Practices" section of the scale prepared by Kaçmaz (2015) was utilized. At the end of the study, it was determined that the participants working in private schools scored higher in the HR planning sub-dimension than those working in public schools. This may suggest that HR planning in private schools is more effective and teachers are more satisfied with it. In addition, in the sub-dimensions of motivation and retention of HR, it was observed that the participants working in public schools scored higher than those working in private schools. This may suggest that HR strategies in public schools are effective in increasing teacher satisfaction and that teachers working in public schools tend to keep their jobs longer. In general, given that teachers scored higher than administrators in the sub-dimensions of strategic HRM practices, HR planning, remuneration, rewarding, motivation and health and job security, it can be said that teachers have a more positive perception of HRM policies. In addition, the analysis revealed that there is a relationship between strategic approach to HRM and strategic HRM practices. Accordingly, there is a positive and moderate relationship between the strategic approach to HRM and strategic HRM practices and between the HR Retention and Job Security sub-dimension, and a positive and weak relationship between the other sub-dimensions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Educational Institutions, Human Resources, Planning

Tam Metin 111

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.