Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1969-1982

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1637


SOSYAL AĞDÜZENEĞİ DEĞİŞİMİ YAZINININ SİSTEMATİK ANALİZİ

NURDAN TÜRECİ AKOVA, ŞULE TUZLUKAYA

Bu çalışmanın amacı, sosyal ağdüzeneği evrimi ve değişimi ile ilgili yazının mevcut durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada özellikle yönetim ve işletme kategorilerinde “ağdüzeneği değişimi” ve “ağdüzeneği gelişimi” konularına odaklanılmıştır. Bu amaçla, 1996-2021 yılları arasında bu iki anahtar sözcükle tarama yapıldığında ortaya çıkan toplam 167 çalışma bibliyometrik analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda alanın üretkenliği ve evrimi, en üretken yazarlar, dünya çapında en çok alıntı yapılan çalışmalar, eş dizim ağı, en sık görülen kaynaklar gibi başlıklar altında bulgulara yer verilmiştir. Analiz sonucunda yönetim ve işletme alanlarında az sayıda çalışmanın olduğu, performans, dinamikler ve sosyal ağlara daha fazla önem verildiği görülmektedir. Ayrıca, çalışmaların önemli bir kısmı örgütler arası ilişkilere odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ağdüzeneği evrimi, ağdüzeneği değişimi, bibliyometrik, sosyal ağdüzeneği teorisi, yönetim, işletme, Web of Science (WoS)

A SYSTEMATİC ANALYSİS OF THE SOCİAL NETWORK EVOLUTİON LİTERATURE

The aim of this study is to monitor the current status and development of the literature on social networking evolution. The study focuses on topics of "network change" and "network development", especially in the management and business categories. To this end, a total of 167 studies between 1996 - 2021 were analyzed in depth using bibliometric analysis. In this context, analyzes were made under the titles such as the productivity and evolution of the field, the most relevant authors, the most global cited articles, the co-occurance network, and the most relevant sources. As a result of the analysis, it is observed that there are few studies in the fields of management and business and more importance is given to performance, dynamics and social networks. In addition, a significant part of the study focuses on interorganizational relations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): network evolution, network change, bibliometric, social network theory, management, business, Web of Science (WoS)

Tam Metin 466

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.