Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3595-3614

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2268


İŞE ADANMAYA ÖRGÜTSEL ADALET PERSPEKTİFİNDEN BAKILABİLİR Mİ? AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EMİNE ÇETİNEL

Son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmeye başlayan bir kavram olan işe adanma, örgütsel başarı için kilit faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda çalışanlarda işe adanmanın ortaya çıkmasına sebep olan anahtar faktörlerin belirlenmesinin hem akademisyenler hem de uygulamacılar için önem arz ettiği söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışma, örgütsel adalet algısının işe adanma üzerinde etkili bir faktör olup olmadığı sorusuna Türkiye bağlamında cevap bulmak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 399 akademisyenden veri toplanmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet algısının işe adanma davranışını tüm alt boyutları ile birlikte pozitif yönde etkilediği ancak bu etkinin düşük düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Buna göre işe adanma davranışının ortaya çıkmasında etkili olan anahtar faktörlerin belirlenebilmesi için literatür kapsamında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşe Adanma, Enerjik Olma, Adanma, Özdeşleşme, Örgütsel Adalet

CAN WORK ENGAGEMENT BE VİEWED FROM THE PERSPECTİVE OF ORGANİZATİONAL JUSTİCE? A RESEARCH ON ACADEMİCS

Work engagement, a concept that has attracted the attention of researchers in recent years, is considered as one of the key factors for organizational success. In this context, it can be said that determining the key factors that cause the emergence of work engagement behavior in employees is important for both academics and practitioners. Therefore, this study was conducted to find an answer to the question of whether organizational justice is an effective factor on work engagement in the context of Turkey. Within the scope of the research, data were collected from 399 academics working in state and foundation universities in Turkey and these data were analyzed. As a result of the analyses, it was understood that organizational justice perception positively affects work engagement with all its sub-dimensions, but this effect is at a low level. Accordingly, it is possible to say that more research should be conducted within the scope of the literature in order to determine the key factors that are effective in the emergence of work engagement behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Work Engagement, Vigor, Dedication, Absorption Organizational Justice

Tam Metin 159

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.