Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 455-467

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2195


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİM SÜRECİNİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ

BAHAR YAKUT ÖZEK, CANSU KARACA AKARSU

Bu çalışmada, eğitim denetimi alanında yapılan yapısal değişiklikler analiz edilerek, mevcut durumun ortaya konulması ve yasal düzenlemelerle hayata geçirilen değişiklikler hususunda eleştirilen konular üzerine öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türk Eğitim Sisteminin denetim yapısında 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve sonrası yıllarda eğitim denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerle gerçekleşen dönüşümü incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırma, doküman tarama modelinde tasarlanmış, verilerin toplanması ve analizi bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bu kapsamda, birincil kaynaklara ulaşılmaya gayret edilmiş, 2011-2022 yılları arasında eğitim denetimi ile ilgili yasal mevzuat, yönetmelikler, kanun ve kanun hükmünde kararnameler, yönergeler taranmış ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda son on yılda yapılan sayısız düzenlemeye rağmen düzenlemelerin biçimsel boyutta kaldığı, eğitim denetiminin işlevselliğini artırmaya yönelik düzenlemelerin gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eğitim denetimi, eğitimde denetim sistemi, eğitim müfettişi, maarif müfettişi

STRUCTURAL TRANSFORMATİON OF THE SUPERVİSİON PROCESS İN THE TURKİSH EDUCATİON SYSTEM

In this study, it is aimed to analyze the structural changes made in the field of educational supervision, in order to reveal the current situation and to develop suggestions in line with the criticized issues regarding the changes implemented by legal regulations.This research, which aims to examine the transformation in the supervision structure of the Turkish Education System with the legal regulations regarding education supervision in 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 and the following years, is a qualitative research and the collection and analysis of data was designed in the document scanning model.In line with the research, it was tried to reach the primary sources, legislation, regulations, laws and decree-laws, directives related to educational supervision between the years 2011-2022 were scanned and analyzed comparatively.As a result of the research, it was concluded that despite the numerous regulations made in the last ten years, the regulations remained in the formal dimension and the regulations aimed at increasing the functionality of the educational supervision did not take place.

Anahtar Kelimeler (Keywords): educational supervision, control system in education, education inspector, education superintendent

Tam Metin 84

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.