Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 388-412

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2326


Z KUŞAĞI KİŞİLİK TİPLERİNİN İŞ DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÖNÜL EROĞLU, TUĞÇE ŞİMŞEK

Kişilik bireyi diğerlerinden farklı kılan özelliklerinin tamamıdır. Kişilik ile ilgili kuramlar bu farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığı, kişiliğin ortaya çıkmasını ve gelişimini ne kadar etkilediğini incelemiştir. Kişilik kuramlarında bireylerin dünyaya geldiği ve yaşadığı dönemin kişiliğin belirlenmesinde belirleyici olabileceği ifade edilmektedir. Dönemin siyasal, sosyal, ekonomik yapısı, teknoloji kullanımı vb. gibi faktörler o dönemdeki bireylerin benzer kişilik özelliklerine sahip olmasına neden olmaktadır. Her kuşağın kişilik özelliğine göre iş yaşamından beklentileri ve mesleki değerleri farklılaşmaktadır. Bu çalışmada iş yaşamında yerini yeni almaya başlayan Z Kuşağının kişilik özellikleri ve mesleki değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Kişilik özelliklerini belirlemek için “Beş Faktör Kişilik Ölçeği”, mesleki değerleri belirlemek için “İş Değerleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bundan sonraki kuşakların yetiştirilmesinde en büyük etkiye sahip meslek çalışanlarından biri olan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Gümüşhane ilinde bulunan 276 Z Kuşağı öğretmenine anket yapılmış, elde edilen verilere SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Korelasyon ve doğrusal regresyon analizi, frekans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Z kuşağı öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile mesleki değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kişilik tipleri, İş değerleri, Öğretmenler, Z kuşağı

THE EFFECT OF GENERATİON Z PERSONALİTY TYPES ON THEİR WORK VALUES: A RESEARCH ON TEACHERS

Personality encompasses the whole of the characteristics that distinguish an individual from others. Theories related to personality have examined the factors that contribute to these differences, as well as the extent to which they influence the emergence and development of personality. Personality theories suggest that the period in which individuals are born and live can play a determining role in shaping their personality. Factors such as political, social, economic structure, and technological advancements of a particular era can lead individuals of that period to possess similar personality traits. In order for a group of people to be called a generation, they must be born approximately in the same years, share the conditions of the same age, therefore similar troubles and destinies, and be obliged to similar duties. Each generation's personality traits lead to distinct expectations and work values in the business life. This study aims to explore the relationship between the personality traits and work values of Generation Z individuals who have recently entered the labourmarket. The "Big Five Personality Scale" was used to assess personality traits, and the "Work Values Scale" was used to measure work values. The research focused on teachers, who are among the professionals with the greatest impact on the upbringing of future generations. A survey was conducted with 276 Generation Z teachers in Gümüşhane province, and the data obtained was analyzed with the SPSS 22.0 program. Data were analyzed using correlation and linear regression analysis and frequency analysis. The study found a significant relationship between the personality traits and work values of Generation Z teachers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personality types, Work values, Generation Z, Teachers

Tam Metin 127

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.