Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 598-610

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2045


TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİ İNCELEYEN AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BETÜL BULADİ ÇUBUKCU, ÖZLEM TOPCUOĞLU

Teknolojinin gelişmesi ile öne çıkan ve yaygınlaşan dijitalleşme kavramı, diğer sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de önemli derecede etkisi altına almıştır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan ilerlemeler sektörün çok yönlü ve bütünleşik yapısını ciddi ölçüde geliştirmiştir. Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de artan rekabet, dikkatleri özellikle itici gücünü dijitalleşmenin oluşturduğu verimlilik kavramı üzerine çekmiştir. Turizm sektöründe dijital dönüşüm uygulamalarının, üretkenlik gücü olarak tanımlanan verimlilik üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmaların ve bu çalışmalar arasındaki ilişkilerin ortaya koyulması faydalı olacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmada, turizm sektöründe dijitalleşme ve verimlilik ilişkisini ele alan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Web of Science ve Scopus veri tabanlarında “verimlilik”, “turizm” ve “dijital” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve ulaşılan çalışmalar VOSviewer yazılım aracıyla analiz edilip görselleştirilmiştir. “Turizm”, “dijital” ve “verimlilik” anahtar kelimeleri eşbirliktelik analizi sonucunda elde edilen verilere dayanarak yayınlar arasındaki ilişkiler sunulmuş, özellikle turizm sektöründe verimlilik çalışmalarının ve dijitalleşme verimlilik ilişkili çalışmaların yoğunluğunun yüksek olduğu fakat turizm sektöründe dijitalleşme verimlilik ilişkili çalışmalar anlamında önemli bir boşluğun olduğu ortaya konulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijitalleşme, Verimlilik, Turizm, Bibliyometrik Analiz, Dijital Ekonomi

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ACADEMIC STUDIES EXAMINING THE RELATIONSHIP OF DIGITALIZATION AND PRODUCTIVITY IN THE TOURISM SECTOR

The concept of digitalization, which has become widespread has greatly affected the tourism industry as well as other sectors. The advances that have emerged with Industry 4.0 have significantly improved the multifaceted and integrated structure of the industry. Increasing competition in the tourism sector, as in all sectors, has drawn attention to the concept of efficiency, which has been the most important driving force of digitalization, It will be useful to reveal the studies investigating the effects of digital transformation applications on productivity, which is defined as productivity power, and the relations between these studies in the tourism sector. From this point of view, bibliometric analysis of academic studies dealing with the relationship between digitalization and productivity in the tourism sector has been made. Web of Science and Scopus databases were searched using the keywords productivity, tourism and digital, and the reached studies were analyzed and visualized with the VOSviewer software tool. The relationships between the publications are presented based on the data obtained as a result of the co-occurrence analysis of the keywords “tourism”, “digital” and “productivity”. It has been revealed that the intensity of productivity studies and digitalization productivity related studies in the tourism sector is high, but there is a significant gap in the tourism sector in terms of digitalization efficiency related studies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digitization, Productivity, Tourism, Bibliometric Analysis, Dijital Economy

Tam Metin 275

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.