Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1528-1546

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1640


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERSİNE, MATEMATİK ÖĞRETME SÜRECİNE VE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

AHMET OĞUZ AKÇAY, OSMAN ÇİL

ve matematik öğretme süreci kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algıları ortaya çıkarmaktır. Söz konusu çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmaya İç Anadolu bölgesinde yer alan iki devlet üniversitesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında sınıf eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 80 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerinin analizinde  sınıf öğretmeni adaylarının metaforik algı formuna vermiş oldukları cevaplar ve oluşturdukları resimler incelenerek içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları matematik dersi, matematik öğretimi ve matematik öğretmeni kavramları hakkında hem olumlu hem de olumsuz metaforlar ürettiklerini ve bu doğrultuda olumlu ve olumsuz inançlara sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmen adayların matematik algılarını özellikle geçmiş yaşantılarında edindikleri  olumsuz tecrübeler doğrultusunda şekillendiği söylenebilir. Özellikle katılımcılar matematiği ve öğretimini zor bir ders olduğunu belirmişlerdir. Ayrıca matematik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek günlük hayatlarında matematiğe her zaman ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişlerdir.  Bu doğrultuda lisans programlarının sınıf öğretmenliği müfredatının ve müfredat içerisindeki derslerin öğretmen adaylarının matematik dersine ve matematik öğretimine yönelik kaygılarını azaltacak ve matematikle ilişkili olumlu deneyim fırsatı sunabilecek şekilde düzenlenmesi, toplum içerisinde gözlen matematiksel kaygının zamanla azaltılmasına ve matematiksel başarının artmasında yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): matematik, matematik eğitimi, matematik öğretimi, sınıf öğretmeni adayları, metafor analizi

METAPHORİC PERCEPTİONS OF PRİMARY PRE-SERVİCE TEACHERS TOWARDS MATHEMATİCS, MATHEMATİCS TEACHİNG PROCESS AND MATHEMATİCS TEACHİNG

The aim of this study is to examine the metaphors of primary pre-service teachers regarding mathematics lessons, mathematics teaching and mathematics teaching process. In line with the purpose of the research, phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, was used in this study. 80 pre-service teachers in two public universities in the Central Anatolia region, who studied in the department of primary education in the 2019-2020 academic year, participated. In the analysis of the research data, the responses of the primary pre-service teachers to the metaphoric perception form and the pictures they created were analyzed with the content analysis technique. Pre-service teacher candidates were found to produce positive and negative metaphors about mathematics, mathematics teaching and mathematics teaching progress and they had positive and negative perceptions about them. Particularly, the participants stated that mathematics and mathematics teaching are  difficult courses, however  mathematics is an indispensable part of life and that it is always needed. In addition, pre-service teachers' perceptions of mathematics are shaped especially by their negative experiences in their previous experiences. Also participants stated that mathematics is an indispensable part of people life and mathematics is always needed in their daily lives. The arrangement of the primary school curriculum of undergraduate programs and the courses in the curriculum in a way to reduce the anxiety of teacher candidates towards mathematics lesson and mathematics teaching and to provide a positive experience related to mathematics will help reduce the mathematical anxiety observed in the society and increase mathematical achievement.

Anahtar Kelimeler (Keywords): mathematics, mathematics education, mathematics teaching, pre-service teacher, metaphor analysis

Tam Metin 629

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.