Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 917-931

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2042


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

ARZU ÖZMERDİVANLI

Son dönemlerde firmaları ve yatırımcıları peşinden sürükleyen sürdürülebilirlik kavramı, gerçekleştirilen faaliyetlerde ekonomik açıdan elde edilen karı artırmanın yanı sıra çevrenin korunmasını ve kaynakların etkin kullanılarak gelecek nesillere aktarılmasını da içermektedir. Sürdürülebilirlik kavramı içeriği itibariyle firmanın faaliyetlerini, maliyetlerini, işleyişini ve finansal performansını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik ile finansal performans arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma amacının gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören mali kuruluşlar dışında 218 şirketin Aralık 2015 – Eylül 2021 dönemini kapsayan üçer aylık verileri ve panel regresyon analizi kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak firma performansını temsilen aktif karlılık oranı, bağımsız değişken olarak sürdürülebilirliği temsilen BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olma kukla değişkeni, kontrol değişkeni olarak kaldıraç oranı ve firma büyüklüğü kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda sürdürülebilirliğin ve kaldıraç oranının firma performansını negatif yönde etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilirlik, Firma Performansı, Borsa İstanbul, Panel Regresyon Analizi, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi

A STUDY ON THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

The concept of sustainability, which has been following companies and investors lately, includes not only increasing the economic profit in the activities carried out but also protecting the environment and transferring the resources to future generations by using them effectively. The concept of sustainability can affect the activities, costs, functioning, and financial performance of the company in terms of its content. This study, it is aimed to investigate the relationship between financial performance and sustainability. In order to realize the purpose of the study, an application was made using the panel regression analysis and quarterly data covering the period of December 2015 – September 2021 of 218 companies, except for the financial institutions trading in the Istanbul Stock Exchange Equity Market. As the dependent variable, the return on assets ratio represents the firm performance, the dummy variable is included in the ISE Sustainability Index as the independent variable, and the leverage ratio and the firm size as the control variable were used. As a result of the analysis, findings were obtained that sustainability and leverage ratio negatively affect firm performance. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainability, Financial Performance, Istanbul Stock Exchange, Panel Regression Analysis, ISE Sustainability Index

Tam Metin 296

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.