Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3346-3366

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2197


TÜRKİYE’DE DERGİPARK SİSTEMİNDEKİ DERGİLERDE MUHASEBE KAYITLARINI İÇEREN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

MURAT ÖZDEMİR, ŞİFA KIRHASANOĞLU

Bu çalışmada, 2010-2022 yılları arasında Türkiye'de akademik dergilerde yayınlanan ve muhasebe kayıtlarını içeren makalelerin detaylı bir analizi yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, alanın geçmiş ve günümüzdeki yapısının ortaya konulması, makale ve dergi performansları ile araştırma bileşenlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye’de akademik dergilerin bir araya toplandığı en büyük platform olan DergiPark sisteminden elde edilmiştir. DergiPark sisteminde “muhasebe kaydı”, “muhasebeleştirme” “muhasebeleştirilme” ve “muhasebeleştirilmesi” kelimeleri başlık, özet ve anahtar kelimelerde aratılarak muhasebe kayıtları ile ilgili makaleler tespit edilmiştir. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılan çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bu kapsamda toplamda 343 makale incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, en fazla çalışmanın 2020 yılı, en az çalışmanın ise 2010 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla araştırmacının bağlı olduğu kurumun Marmara Üniversitesi olduğu, en fazla makale yayınlanan derginin ise Muhasebe ve Finansman dergisi olduğu belirlenmiştir. Yıllara göre çalışma sayılarında ise sistematik bir artış ya da düşüş olmadığı görülmüştür. Son yıllarda akademik çalışmaların sayısındaki artış dikkate alındığında muhasebe kayıtları ile ilgili çalışma sayısının az olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, araştırmacıların çoğunun erkek olduğu ve alanda kadın araştırmacı sayısının oldukça düşük olduğu da dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe Kayıtları, Muhasebe, Muhasebeleştirme, Bibliyometrik Analiz

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES CONTAINING ACCOUNTING RECORDS IN JOURNALS IN THE DERGIPARK SYSTEM IN TUKIYE

In this study, a detailed analysis was made of articles containing accounting records published in academic journals in Turkey between 2010 and 2022. In this context, the study aims to reveal the past and present structure of the field and to determine the article and journal performances and research components. The data used in the study was obtained from the DergiPark platform, which is the largest platform where academic journals are gathered together in Türkiye. In the DergiPark system, articles related to accounting records were identified by searching the words "accounting record", "accounting", "accounting" and "accounting" in the title, abstract and keywords. Bibliometric analysis method was used in the study and the data were collected through document analysis and analyzed through content analysis. In this context, a total of 343 articles were analyzed. According to the results of the study, it was determined that the most studies were conducted in 2020 and the least studies were conducted in 2010. In addition, it was determined that the institution with the highest number of researchers is Marmara University and the journal with the highest number of articles published is Accounting and Finance journal. It was observed that there was no systematic increase or decrease in the number of studies over the years. Considering the increase in the number of academic studies in recent years, it can be stated that the number of studies on accounting records is low. It is also noteworthy that most of the researchers are male and the number of female researchers in the field is quite low.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting Entry, Accounting, Accountancy Bibliometric Analysis

Tam Metin 145

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.