Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1702-1717

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2126


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİYLE SOSYAL SORUMLU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN ANLAMAK

OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU ÜZÜM

Her işletme rekabet ve sürdürülebilirlik endişeleri taşır. İşletmeler, bu endişeleri hafifletmek veya ortadan kaldırmak için sosyal sorumlu davranırlar. Böylece, yasa ve sözleşmelerin ötesinde kendi istekleriyle çalışanların, müşterilerin, toplumun refah kalitesini geliştirmeyi ilke edinir, yerel ve küresel anlamda kalkınmaya destek olurlar. Bu sürecin insan kaynakları yönetimi üzerinden yürütülmesi sosyal sorumlu insan kaynakları yönetimine işaret eder. Bu araştırmada, insan kaynaklarının sosyal sorumluluğa yönelik eylemlerini çalışan odaklı yürütme istekleri, paydaş, sosyal sistem, kurumsal ve kurumsal sorumluluk performansı teorileriyle açıklanmaktadır. Bu noktada iç paydaşlar olarak çalışanların kurumlarına karşı ait olma hissi geliştirmeleri, bağlılık duymaları, verimli olmaları ve onların değerli olduklarını hissetmeleri için atılacak adımlarda sosyal sorumlu insan kaynakları yönetimi önemli rol üstlenir. Araştırmada sosyal sorumlu insan kaynakları yönetiminin bireysel performansa olan etkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış ve kolayda örnekleme yöntemi ile 201 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırma hipotezini test etmek için nicel yaklaşım benimsenmiş, araştırmanın ölçüm modeli ve modele ilişkin yapısal analizler SmartPLS 4.0.8.3 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışan haklarına ilişkin endişeleri ortadan kaldırmada, çalışanların verimliliğini ve performansını artırmada sosyal sorumlu insan kaynakları yönetiminin etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada sosyal sorumlu insan kaynakları yönetimi ile iç paydaşların önceliklendirildiği, ayrıca kurumsal, yerel ve küresel anlamda fayda yaratan bir uygulama olduğu küresel ekonomide önemli bir yeri olan otomotiv sektöründe ortaya konulmuştur. Yapılan araştırmada bireysel performansın öncülü olarak sosyal sorumlu insan kaynakları yöntemine ilişkin teorik ve pratik çıkarımlara yer verilmiş, gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sorumlu insan kaynakları yönetimi, bireysel performans, otomotiv sektörü.

COMPREHENDİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİALLY RESPONSİBLE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND INDİVİDUAL PERFORMANCE FROM THE CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY PERSPECTİVE THROUGH AUTOMOTİVE INDUSTRY EMPLOYEES

Every business has competition and sustainability concerns. Businesses act socially to mitigate or eliminate these concerns. Thus, beyond the laws and contracts, they adopt the principle of improving the welfare quality of their employees, customers, and society, and support local and global improvement. The execution of this process through human resources management points to socially responsible human resources management. In this research study, the desire of human resources to conduct their social responsibility actions with an employee-oriented approach is explained with the stakeholder, social system, corporate, and corporate responsibility performance theories. At this point, socially responsible human resources management assumes a crucial role in the steps to be taken so that employees, as internal stakeholders, develop a sense of belonging to their institutions, and feel loyal, productive, and valuable. In the research study, it was aimed to reveal the impact of socially responsible human resources management on individual performance. A survey questionnaire technique was used as the data collection method in the research and 201 participants were reached by employing the convenience sampling method. A quantitative approach was adopted to test the research hypothesis, and the measurement model of the research and structural analyses of the model were estimated using the SmartPLS 4.0.8.3 software. As a result of the research, it was determined that socially responsible human resources management was effective in eliminating concerns regarding employee rights, and increasing employee productivity and performance. In the study, it was revealed that socially responsible human resources management and internal stakeholders in the automotive sector, which has an important place in the global economy, are prioritized and that it is an application that creates benefits in corporate, local, and global terms. In the research study, theoretical and practical implications regarding the socially responsible human resources method as an antecedent of individual performance were included, and suggestions were made for future research studies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Corporate social responsibility, socially responsible human resources management, individual performance, automotive industry.

Tam Metin 194

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.