Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1820-1845

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1537


ÜRETİMDE KULLANILAN TEKNOLOJİ VE YÖNETİM MODELLERİNİN ÖĞRENİLMESİNDE KUŞAKLARIN ETKİSİ

OĞUZHAN YAVUZ, ECE ÖNAL

Üçüncü sanayi devrimi (Endüstri 3.0) döneminde işletmeler üretim tesislerinde otomasyona geçmişler ve programlanabilir mantıksal denetleyicileri (PLC) kullanmaya başlamışlardır. Toplam kalite yönetimi (TKY), altı sigma, yalın üretim, malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi yönetim modellerini geliştirmişler, internet ve dijital teknolojilere yatırım yapmışlardır. Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) döneminde; mevcut dijital teknolojiler geliştirilerek nesnelerin interneti (IoT), artırılmış gerçeklik, simülasyon, büyük veri, bulut bilişim, yatay ve dikey sistem entegrasyonu, eklemeli üretim (3D yazıcılar), sibergüvenlik ve otonom robotlar daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada, Endüstri 3.0 ve Endüstri 4.0 teknoloji ve yönetim modellerinin öğrenilmesinde Y ve Z kuşakları bireylerinin kişilik özelliklerinin etkisi araştırılmıştır. Çok kategorili logaritmik regresyon yöntemi sonuçlarına göre, üretimde kullanılan birçok teknolojilerin bilinmesinde kuşaklar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bireylerin nevrotiklik, negatif olma ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin teknolojilerin öğrenilmesinde etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Endüstri 3.0, Endüstri 4.0, Kuşaklar, Temel Kişilik Özellikleri

THE EFFECT OF GENERATIONS ON LEARNING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT MODELS USED IN OPERATIONS

During the third industrial revolution (Industry 3.0), enterprises started to use automation technologies in their production facilities using programmable logic controllers (PLC), developed their management models such as total quality management (TQM), lean manufacturing, six sigma, material requirement planning (MRP), and enterprise resource planning (ERP), and invested in internet and digital technologies. During the fourth industrial revolution (Industry 4.0); Internet of Things (IoT), augmented reality, simulation, big data, cloud computing, horizontal and vertical system integration, additive manufacturing (3D printers), cybersecurity and autonomous robots have been developed. In the study, it has been investigated whether the Industry 3.0 and Industry 4.0 technologies are affected by the personality traits of generations. According to the results of multinominal logistic regression method, there are statistically significant differences between generations. In addition, the personality traits of neuroticism, negative value, and openness to experience are effective in learning the mentioned technologies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Industry 3.0, Industry 4.0, Generations, Key Personality Traits

Tam Metin 573

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.