Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2147-2172

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1666


POZİTİF LİDERLİK DAVRANIŞLARININ, ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL İYİ OLUŞLARINA ETKİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MÜNEVVER BAYAR (Y ORG)

Bu makalenin amacı pozitif liderliğin, çalışanların işyerinde duygusal iyi oluşları üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın yöntemi; Kuramsal açıdan bu çalışmada tümevarım yöntemi esas alınmış ve varsayımlar çerçevesinde belirlenen hipotezler arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.  Veri toplama araçları; demografik özelliklere yönelik sorular, “Pozitif Liderlik Ölçeği” ve “Duygusal İyi Oluş Ölçeği” şeklinde sıralanabilir.  Katılımcıları basit tesadüfi örneklem seçimi tekniği ile belirlenmiş ve anketler Kahramankazan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren metal yapı malzemeleri imalatı yapan işletmelerde çalışmakta olan 465 kişiye uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda: özerkliğin; yaşam amacı, kendini kabullenme ve insanlarla olumlu ilişkiler üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu; ayrıca, güçlendirmenin, çevresel hakimiyet ve kendini kabullenme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ve bireysel ilginin, yaşam amacı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pozitif Liderlik, Duygusal İyi Oluş, Özerklik, Yönetsel Yetkinlik, Personel Güçlendirme.

A STUDY ON THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF POSITIVE LEADERSHIP BEHAVIORS ON EMPLOYEES' EMOTIONAL WELL-BEING

The purpose of this article is to investigate the effects of positive leadership on the emotional well-being of the employees in the workplace. From a theoretical point of view, the inductive method was taken as a basis in this study and the relations between the hypotheses determined within the framework of the assumptions were analyzed. Data collection tools; Questions about demographic characteristics can be listed as “Positive Leadership Scale” and “Emotional Well-Being Scale”. The participants were determined by simple random sampling technique and the questionnaires were applied to 465 people working in metal building materials manufacturing enterprises operating in Kahramankazan district. As a result of the analysis: autonomy; it has a positive effect on life purpose, self-acceptance and positive relationships with people; It was also found that empowerment had a positive effect on environmental mastery and self-acceptance, and Individual attention had a positive effect on life purpose.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Positive Leadership, Emotional Well-Being, Autonomy, Managerial Competence, Staff Empowerment..

Tam Metin 691

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.