Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 17-36

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2277


GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE FELDSTEİN-HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ

TUTKU ÜNKARACALAR

Tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi uluslararası sermaye hareketlerinin serbestlik derecesine bağlı kalarak analiz etmeye çalışan Feldstein-Horioka hipotezi kapsamında hazırlanan bu çalışmada, gelişmiş ve az gelişmiş olan 37 ülkeye ait 2000-2021 dönemini kapsayan, yatırım ve tasarrufların gayri safi yurt içi hasılaya oranlarına ilişkin yıllık veriler yardımıyla yatay kesit bağımlılığı, delta homojenliği, panel birim kök ve eşbütünleşme testleri; son olarak da Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, Feldstein–Horioka hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre tasarruflar ile yatırımlar arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiş; herhangi bir ülkedeki şokun diğer ülkeleri de etkileyeceği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Feldstein-Horioka, Panel veri analizi, Sermaye Hareketliliği, Tasarruf, Yatırım

TESTING THE VALIDITY OF THE FELDSTEIN-HORIOKA HYPOTHESIS IN DEVELOPED AND LESS DEVELOPED COUNTRIES BY PANEL DATA ANALYSIS

In this study, prepared within the scope of the Feldstein-Horioka hypothesis, which tries to analyze the relationship between savings and investments by adhering to the degree of liberalisation of international capital movements; horizontal cross-section dependence, delta homogeneity, panel unit root and cointegration tests and finally Emirmahmutoğlu and Köse (2011) causality test are applied with the help of annual data on the ratios of investment and savings to gross domestic product covering the period 2000-2021 for 37 developed and less developed  countries. As a result of the findings, it was concluded that the Feldstein–Horioka hypothesis is valid. Accordingly, it has been determined that there is a long-term relationship between savings and investments; it has been seen that a shock in any country will affect other countries as well.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Feldstein-Horioka, Panel data analysis, Capital Mobility, Saving, Investment

Tam Metin 142

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.