Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3397-3415

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2303


GELECEĞİN İŞLERİ VE MESLEKLERİ PERSPEKTİFİNDEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEYHAN MARŞAP, BİLGE LEYLİ DEMIREL, AYŞENUR ALTINAY

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijital dönüşüm ve beraberinde getirdiği birçok yeni inovasyon alanının ortaya çıkması yükseköğretim sistemlerinde yürütülen eğitimlerin tartışılır hale gelmesine neden olmuştur. Bu tartışma “Geleceğin Meslekleri” kavramı altında ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretim Kurumu’nun “Geleceğin Meslekleri Projesi”nin Türk yükseköğretim sistemine yönelik olarak belirlediği hedeflerin, stratejik yol haritasının ve uluslararası planlarla etkileşiminin incelenerek spesifik olarak muhasebe eğitimine yansımalarının ele alınmasıdır. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ile yürütülmüştür.  Araştırmada dokümanların incelenmesi aracılığıyla çevresel veriler ve yürütülen süreçlerle ilgili veriler toplanmıştır. Çalışma kapsamında yaşanan dönüşümün muhasebe eğitimine etkileri dikkate alınarak geleneksel muhasebe eğitimini desteklemesi amaçlanan bir uygulama önerisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijitalleşme, Geleceğin İşleri, Geleceğin Meslekleri, Muhasebe Eğitimi, Yükseköğretim

EVALUATION OF ACCOUNTING EDUCATION FROM THE FUTURE WORKS AND PROFESSIONAL PERSPECTIVE

The developments in information and communication technologies and the emergence of many new areas of innovation brought about by digital transformation have led to the discussion of the education carried out in higher education systems. This discussion is addressed under the concept of “Future Professions”. The purpose of this study is to examine the goals of the Higher Education Council's "Future Professions Project" for the Turkish higher education system, its strategic road map and its interaction with international plans, and to examine its reflections specifically on accounting education. The study was conducted with content analysis, one of the qualitative research techniques.  In the research, environmental data and data on the processes carried out were collected through the examination of documents. Considering the effects of the transformation on accounting education, the study proposes an application that aims to support traditional accounting education.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digitalization, Future Jobs, Future Professions, Accounting Education, Higher Education

Tam Metin 130

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.