Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 94-111

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2300


DÖNÜŞEN BİR EKONOMİDE TÜRKİYE'DE BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR: 2012-2022 ANALİZİ

Vildan BAYRAM, OSMAN YILDIRIM, MUSTAFA ÖZYEŞİL, HAVANE TEMBELO

Bu çalışma, 2012 ile 2022 arasındaki Türkiye'deki birleşme ve satın alma (M&A) piyasasını incelemeyi amaçlar. Çalışma, işlem hacmi, yabancı ve finansal yatırımcılar ile işlem büyüklüğü gibi çeşitli parametreleri analiz ederek Türkiye'nin küresel bir oyuncuya dönüşümünü vurgular. SPSS 24.0 kullanılarak yapılan veri analizi, 2012-2022 arasındaki şirket birleşme ve satın alma raporlarından elde edilen verilerle oluşturulan bir veri setine dayanır. Çalışmada, frekans dağılımları, tanımlayıcı istatistikler, regresyon analizi ve çapraz-tablolama testleri gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak elde edilen veriler tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Bulgular, M&A işlemlerinin sayısının arttığını ancak işlem hacminin dalgalanarak azaldığını göstermiştir. Yabancı yatırımcıların öneminin arttığı, finansal yatırımcıların etkisinin zamanla değiştiği ve ortalama işlem büyüklüğünün genellikle azaldığı belirlenmiştir. Bu çalışma, Türkiye'deki M&A piyasasının zaman içindeki dinamiklerine ve evrimine ışık tutarak orijinal bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Birleşmeler, Satın Almalar, Stratejik Yönetim, Küresel Pazar, Finansal Performans

MERGERS AND ACQUISITIONS IN TURKEY: AN ANALYSIS FROM 2012-2022 IN A TRANSFORMING ECONOMY

This study aims to examine the mergers and acquisitions (M&A) market in Turkey between 2012 and 2022. The research emphasizes Turkey's transformation into a global player by analyzing various parameters such as transaction volume, foreign and financial investors, and transaction sizes. The data analysis, conducted using SPSS 24.0, relies on reports on company acquisitions and mergers in Turkey between 2012 and 2022, creating a dataset for analysis. Statistical methods including frequency distributions, descriptive statistics, regression analysis, and cross-tabulation tests were employed to present the findings through tables and graphs. The results indicate an increase in the number of M&A transactions but fluctuation and decrease in transaction volume. It was observed that the significance of foreign investors increased, the influence of financial investors varied over time, and the average transaction size generally decreased. This study sheds light on the dynamics and evolution of the M&A market in Turkey over time, offering an original contribution by examining its trends and patterns.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mergers, Acquisitions, Strategic Management, Global Market, Financial Performance

Tam Metin 103

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.