Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 708-726

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2065


TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE SİBER SİGORTALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: SEKTÖREL BİR ARAŞTIRMA

NURIYE VAROL GONEN, EMİNE ÖNER KAYA

Bilgi teknolojisi (BT)’nin ekonomik büyümeyi destekleyen kritik bir bileşen olarak görüldüğü günümüzde, BT ürünleri ve hizmetleri bireyler ve işletmeler için ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Küreselleşme ve dijitalleşmeyle daha fazla gündeme gelen bilgi teknolojilerinin olumlu sonuçları olmasının yanı sıra siber suçların eğilimi ve şiddetinin artması gibi olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Günümüzde tüm işletmelere, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik siber saldırılar daha sık ve karmaşık hale gelmiştir. Siber saldırıların giderek artan sıklığı ve şiddeti göz önüne alındığında, siber sigorta piyasasının gelişmeye devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de siber sigortaya ilişkin piyasa uygulamalarının araştırılması ve Türkiye siber sigorta piyasasının incelenmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan hayat dışı sigorta şirketlerinin siber sigortalar konusunda uzman yöneticileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, Türkiye’de siber sigorta piyasasının mevcut durumu, sigortalama süreci ve fiyatlandırma, sektör tercihi, sigortalıda aranan şartlar, sigorta kapsamı ve siber olay şüphesi olduğunda müdahale süreci başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca Covid-19 salgınının siber sigorta piyasası üzerindeki etkileri ile Türkiye’de siber sigorta piyasasının önündeki fırsatlar ve/veya engeller ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Siber Risk; Siber Sigorta, Siber Sigorta Piyasası, Nitel Araştırma, Yarı Yapılandırılmış Görüşme

ASSESSMENT OF CYBER INSURANCE İN THE TÜRK INSURANCE SECTOR: A SECTORAL RESEARCH

Information technology (IT) has been seen as a critical component supporting economic growth in recent years. IT products and services have become an integral part of economic and social life for individuals and businesses. Information technologies coming to the fore more with globalization and digitalization have positive consequences as well as negative ones such as the increase in the tendency and violence of cybercrime. Cyber-attacks against enterprises, especially small- and medium-sized enterprises (SMEs), have become more frequent and sophisticated in recent years. Considering the increasing frequency and severity of cyber-attacks, the cyber insurance market is expected to continue to grow. In this context, the purpose of this study is to investigate the market practices of cyber insurance in Türkiye and to examine the cyber insurance market. In the study, qualitative research method was employed and semi-structured interview forms were used as data collection tool. As a result of the interviews with representatives from the non-life insurance companies participating in the research, the current situation of the cyber insurance market in Türkiye were examined under the headings of underwriting process and pricing, sector preference, requirements on the insured, insurance coverage, and response process when a cyber-incident is suspected. In addition, the effects of Covid-19 outbreak on the cyber insurance market and opportunities and/or obstacles to the cyber insurance market in Türkiye were tried to be revealed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cyber Risk, Cyber Insurance, Cyber Insurance Market, Qualitative Research, Semi-Structured Interview

Tam Metin 241

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.