Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 536-551

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2350


KOBİLERİN İSLAMİ FİNANSA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

BAHAN YENİLMEZ

Literatürde kobilerin islami finansa ilişkin görüşlerini ölçen çalışmalar bulunmasına rağmen Ankara’da kobilerin islami finansa ilişkin görüşlerini ölçen çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Kobilerin İslami finansa ilişkin görüşlerini ölçerek Ankara’da faaliyet gösteren kobiler için islami finansın benimsenmesine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu çalışmada Kobilerin islami finansa ilişkin görüşlerini ölçmek için Sattar, Hamza ve Moghar’ın 2019 yılında geliştirdiği anketten yararlanılmıştır. Bu çalışmada İslami finansa ilişkin KOBİ’leri görüşleri ve islami finansın benimsenmesine etki eden faktörler ile islami finansa ilişkin tutum arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının incelemesi gayesiyle ilişkisiz ölçümlerde tek yönlü varyans analizi, t testi,  ve çoklu karşılaştırmalar içinse LSD testi ölçülmüştür. Yapılan bu çalışmada; İslami finansa karşı tutumun, demografik değişkenlerden firma yaşı, şirket türü ve faaliyet gösterdiği sektör ile aralarında herhangi anlamlı bir fark olmadığı ancak hali hazırda çalışılan banka türü ile gelecekte herhangi bir İslami banka ile çalışma niyeti arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada, İslami finansa karşı tutumun dini bağlılık, maliyet avantajı, IF ürünlerine ilişkin farkındalı ve bilgi, IF’nin saygılığı, işletmelere destek, yararlılık algısı, sosyal destek algısı ve algılanan davranışsal tutum değişkenleriyle arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin bulunduğu; organizasyon kültürü ile devlet desteği arasında ise pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İslami Finans; Kobiler; Kobilerin islami Finansa İlişkin Görüşleri, Ankara, Türkiye

A RESEARCH ON SME'S VIEWS OF ISLAMIC FINANCE IN TURKEY: THE CASE OF ANKARA PROVINCE

Although there are various studies in the literature to measure the opinions of SMEs regarding Islamic finance, there are very few studies on this subject. for SMEs in Ankara. The main purpose of the study measuring the views of  SMEs operating in Ankara for Islamic finance and determine which factors influence the adoption of Islamic finance in Ankara. In this study, one-way analysis of variance test for unrelated measurements, t-test, and LSD test for multiple comparisons were used to examine whether there is a significant relationship between the views of SMEs on Islamic finance and the factors affecting the adoption of Islamic finance and the attitude towards Islamic finance. In this study; It has been stated that there is no significant difference between the attitude towards Islamic finance and the demographic variables, but there is a significant difference between the type of bank currently working and the intention to work with any Islamic bank in the future. In addition, the study found that there is a strong positive relationship between the attitude towards Islamic finance and the other variables; It was determined that there was a positive but weak relationship between organizational culture and government support.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Islamic Finance; SME's; SME’s View on Islamic Finance, Ankara, Turkey

Tam Metin 94

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.