Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 794-815

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.974


GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN HELAL GIDA SERTİFİKASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: TR 82 BÖLGESİ

NİYAZİ GÜMÜŞ, İLYAS ERTUĞRUL İNAN

İnsanoğlu yaşamının devamı için binlerce gıda arasından kendi sosyal, kültürel ve dini değerleri doğrultusunda sınırlandırmalar yapmak durumunda kalmaktadır. Kişinin sahip olduğu dini inancı bu konudaki en belirleyici faktör olarak öne çıkmaktadır. Ancak günümüz modern tüketicisi yoğun tempo içinde gıda tüketimini üreticilerin insafına bırakmak durumunda kalmaktadır. Bu çalışma ile özellikle Müslüman tüketiciler için son derece önemli olan helal gıda konusunda sektörde faaliyet gösteren işletmelerin helal gıda sertifikasına yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gıda sektöründe toplamda 651 KOBİ’nin faaliyet gösterdiği TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde 2018 Eylül ve Aralık ayları arasında 412 KOBİ üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun oluşturulmasında Marzuki ve Zannierah (2012) ile Kolkman’ın (2014) çalışmalarından yararlanılmıştır. Araştırmada yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda KOBİ’lerin helal gıda sertifikasına yönelik algıları Algı Faydası, Maliyet ve Bürokrasi, Rekabet Avantajı, Gayri-Müslim Etki, Yerel Farkındalık, Zorluk, İslami Uygunluk olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yedi faktörün helal gıda sertifikasına yönelik algının %74,399’luk bölümünü açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere ayrıca Tek Yönlü Varyans Analizi ve T-testi yapılmıştır. Araştırmanın gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılar açısından önemli bulgular sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kastamonu, Çankırı, Sinop, Helal Gıda, Helal Gıda Sertifikası, KOBİ

AN INVESTIGATION OF FOOD SECTOR SMES’ PERCEPTIONS OF HALAL FOOD CERTIFICATION: TR 82 REGION

People follow dietary restrictions based on their social and cultural values and religious belief, the last of which plays the most significant role in this regard. Having a fast-paced lifestyle, today's modern consumers are, however, essentially at the mercy of producers. The aim of this study is to examine small and medium enterprises’ (SMEs) perceptions of halal food certification, which is especially important for Muslim consumers. Data were collected between September and December, 2018, using questionnaire survey method. Study population consisted of 651 SMEs operating in TR 82 region consisting of the cities of Kastamonu, Çankırı and Sinop. Study sample consisted of 412 SMEs in TR 82 region. The questionnaire was developed based on previous studies conducted by Marzuki and Zannierah (2012), and Kolkman (2014). Factor analysis revealed seven factors regarding participants’ perceptions of halal food certification. These factors were Perception Benefit, Cost and Bureaucracy, Competitive Advantage, Non-Muslim Effect, Local Awareness, Difficulty and Conformity to Islam. These seven factors accounted for 74.399% of the total variance. One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and t-test were used to analyze the data. We believe that this study provided important insights into SME’s perceptions of halal food certification for researchers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kastamonu, Çankırı, Sinop, Halal Food, Halal Food Certification, SME

Tam Metin 973

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.