Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1508-1521

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1577


TEST SIKLIĞI VE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

UFUK GÜVEN

Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf matematik dersinde test/quiz sıklığı ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Çalışmalarında Eğilimler sınavı aracılığıyla ölçülmüştür. Çalışmanın diğer bir amacı ise dördüncü sınıf matematik dersi için ideal sınav sıklığını (günlük, haftalık, aylık, hiç yok) belirlemektir. Çalışma, seçilen 4 ülkenin (Kore, İngiltere, Türkiye ve Mısır) dördüncü sınıflarında yukarıda belirtilen ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma 2015 Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Eğilimleri sınavından ve öğretmen anketlerinden veri elde etmiştir. Sınav sıklığının farklı başarı düzeylerinden seçilen dört farklı ülkede (Kore, İngiltere, Türkiye ve Mısır) öğrenci başarısı ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın betimleyici sonuçları, testlerin seçilen ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir araç olduğunu göstermiştir. 2015 yılında 4. sınıf öğrencilerinin% 99'u en az bir test, öğrencilerin% 16'sı her gün test ya da quiz çözerken, sadece% 1'i hiç test ya da quiz çözmemiştir. Regresyon sonuçları, 4. Sınıf matematik derslerinde test sıklığı arttıkça öğrenci başarısının da arttığını ortaya koyarken, bu artış Kore ve Türkiye’de anlamlı bir artış iken İngiltere ve Mısır’da anlamlı bir artış etkisinin bulunmadığı sonucunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Test Sıklığı, Test Etkisi, Öğrenci Başarısı, Matematik

TESTİNG FREQUENCY AND STUDENT ACHİEVEMENT RELATİONSHİP

The main goal of this study was to investigate the testing effect on student achievement in fourth-grade mathematics by using Trends in International Mathematics and Science Study datasets. Another goal of this study was finding out the ideal quiz frequency (daily, weekly, monthly, no quizzes) and student achievement relationship for fourth-grade mathematics course. The study examined this relationship in four selected countries (Korea, England, Turkey, and Egypt) from different achievement levels. The study obtained data from the Trends in International Mathematics and Science Study 2015 exam and from teacher questionnaires. The study utilized multiple linear regressions to find out whether test frequency is a significant predictor of student achievement in all selected countries. Descriptive results of this study showed that quizzing/testing is a widely used tool around the world. In 2015, 99% of 4th graders took at least one test, 16% of students took tests every day, and only 1% of them did not take any tests. Regression results indicated that testing frequency improved student achievement. This improvement is significant in Korea and Turkey, but not significant in England and Egypt.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Testing Frequency, Testing Effect, Student Achievement, Mathematics

Tam Metin 593

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.