Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2178-2209

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2120


EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KATILIM BANKALARINI TERCİH ETME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

HAMZA AĞIR, HAŞİM BAĞCI

Günümüzde katılım bankalarının hizmetlerinde gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bankaların şube sayılarının artmasının yanında sundukları hizmetlerin çeşitliliği de çoğalmaktadır ve bütün işletmelerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de yoğun rekabet şartları vardır. Bankacılık sektöründe rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için bankaları başarıya taşıyacak en önemli etkenlerden birinin müşteri memnuniyeti olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmada eğitim çalışanlarının katılım bankalarını tercih etme nedenleri araştırılmıştır.

Katılım bankalarını tercih etme nedenleri müşteri profiline göre farklılaşabilir. Bu çalışmada müşteri profili olarak eğitim çalışanları seçilmiştir. Eğitim çalışanlarının tercih edilmesinin nedeni, incelenen yerli ve yabancı literatürde katılım bankaları tercihine yönelik eğitim çalışanlarıyla ilgili herhangi bir çalışmaya henüz rastlanılmamasıdır. Böylece kullanılan örneklemle gerçekleştirilen çalışmanın literatüre fayda sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Araştırmanın örneklemi, Aksaray ilinde görev yapan tesadüfi yöntemle belirlenen 502 eğitim çalışanından oluşmaktadır. Çalışmanın ölçeği, Anaç (2015) ve Arpacık (2019)’ın yapmış olduğu çalışmalardan geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alfa katsayısı ile ölçülmüş ve 0,980 bulunmuştur. Bunun anlamı ölçeğin yüksek derece güvenilir bir ölçek olduğuna işarettir. Ayrıca basıklık ve çarpıklık değerleri ile de güvenirlik katsayısına bakılmış ve sonucun -3 ile +3 arasında olduğu görülmüştür. Bu sonuç ölçeğin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ardından araştırmadaki ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO ve Bartlett testi ile tespit edilmiştir. Bu testin sonucunda verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Faktör analizindeki boyutların belirlenmesi için Scree Plot grafiği yapılmış ve ölçeğin iki faktörlü yapı gösterdiğine karar verilmiştir. İki faktörlü yapıdan oluşan ölçeğin birinci faktörü, “Ürün ve Hizmetler” ve ikinci faktörü ise “Katılım Bankası Olması” olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada ortaya çıkan sonuç; eğitim çalışanlarının katılım bankalarını tercih etmelerinin; “Ürün ve Hizmetler” ile “Katılım Bankası Olması” gerekçelerine göre belirlendiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katılım Bankacılığı, Eğitim Çalışanları, İslami Finans, Faktör Analizi

DETERMINING THE REASONS OF EDUCATION STAFF TO PREFER PARTICIPATION BANKS: THE EXAMPLE OF AKSARAY

Today, it is seen that there are developments in the services of participation banks. In addition to the increase in the number of branches of banks, the variety of services they offer is also increasing and there are intense competition conditions in the banking sector as in all businesses. In order to adapt to the competitive conditions in the banking sector, one of the most important factors that will carry the banks to success is customer satisfaction. For this reason, in this study, the reasons for the education employees to prefer participation banks were investigated.

The reasons for choosing participation banks may differ according to the customer profile. In this study, education employees were chosen as the customer profile. The reason why education staff are preferred is that there has not been any study yet on education staff regarding the preference of participation banks in the domestic and foreign literature examined. Thus, it is estimated that the study carried out with the sample used will benefit the literature.

The sample of the research consists of 502 education staff working in Aksaray and determined by random method. The scale of the study was developed from the studies of Anaç (2015) and Arpacik (2019).

The reliability of the scale used in the study was measured with the Cronbach's Alpha coefficient and was found to be 0.980. This means that the scale is a highly reliable scale. In addition, the values of kurtosis and skewness and the reliability coefficient were examined and it was seen that the result was between -3 and +3. This result reveals that the scale has a normal distribution. Then, exploratory factor analysis was used to determine the construct validity of the scale in the study. Whether the scale was suitable for factor analysis was determined by KMO and Bartlett tests. As a result of this test, it was concluded that the data were suitable for factor analysis. In order to determine the dimensions in factor analysis, a Scree Plot graph was made and it was decided that the scale showed a two-factor structure. The first factor of the scale, which consists of two factors, was determined as "Products and Services" and the second factor was determined as "Being a Participation Bank". Therefore, it has been observed that education staff give importance to the factors of "Products and Services" and "Being a Participation Bank" while choosing participation banks.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Participation Banking, Education Staff, Islamic Finance, Factor Analysis

Tam Metin 194

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.