Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 689-707

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2105


KAR KALİTESİ VE FİRMA DEĞERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

YASİN ERDEM ÇEVİK , ERKAN SOLAN

Kar kalitesi, şirketin mevcut ve potansiyel performansının bir göstergesidir. Kar kalitesi yüksek olan şirketlerin hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesi beklenir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul üzerine yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, kar kalitesinin belirlenmesinde toplulaştırılmış bir yaklaşım benimsenmiştir. Kar kalitesi sıralaması oluşturulurken, şirketlerin “Net Kar Marjı”, “Nakit Döngüsü”, “İşletme Sermayesi Tahakkukları”, “Nakit Akış Bazlı Tahakkuklar” ve “Kar İstikrarı” özellikleri dikkate alınmıştır. BIST-100 endeksinde yer alan şirketlerin kar kalitelerine dayanılarak oluşturulan portföylerin getirileri incelenmiştir. Kar kalitesi yüksek portföyün, kar kalitesi düşük portföye göre daha yüksek bir performans gösterdiği ortaya koyulmuştur. Risk dikkate alındığı durumda da kar kalitesi yüksek portföy daha iyi performans göstermektedir. Araştırmanın önemli sonuçlardan biri de, kar kalitesi yüksek portföy getirisi ile kar kalitesi düşük portföy getirisinin, makroekonomik koşullara göre değişim göstermesidir. Ekonomik göstergelerin iyileştiği dönemlerde iki portföy arasındaki getiri farkı azalırken; tam tersi göstergelerin kötüleştiği dönemlerde getiri farkı artmaktadır. Piyasa koşulları ile kar kalitesi portföylerinin getirisi üzerine elde edilen bulgular, daha önce keşfedilmemiş bir çalışma alanı olan Borsa İstanbul literatürü için önem arz etmektedir. Araştırmanın sonuçları, kar kalitesine dayanılarak portföyler oluşturulmasını, yatırım stratejisi takip edilmesini ve piyasa beklentilere göre takip edilen stratejide değişikliğe gidilmesini önermektedir. Borsa İstanbul’da kar kalitesine dayanan sistematik bir yaklaşımla daha fazla getiri elde etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kar Kalitesi, Firma Değeri, Kar Yönetimi, Yatırımcı Korunması

EARNİNGS QUALİTY AND FİRM VALUE: THE CASE OF BORSA ISTANBUL

Earnings quality is an indicator of the company's current and potential performance. Shares of higher earnings quality companies are expected to perform better. In this study, unlike other studies carried on Borsa Istanbul, an aggregated approach has been adopted in determining the earnings quality. While generating the earnings quality ranking, "Net Profit Margin", "Cash Cycle", "Working Capital Accruals", "Cash Flow Based Accruals" and "Profit Stability" characteristics of companies were taken into consideration. The returns of the created portfolios based on the earnings quality of the companies in the BIST-100 index were examined. It has been showed that the high-earnings quality portfolio outperforms the low-earnings quality portfolio. Even when risk is taken into account, higher earnings quality portfolio performs better. One of the important results of the research is that return of high-earnings quality portfolio and the return of low-earnings quality portfolio vary by macroeconomic conditions. In periods when economic indicators improve, the difference between returns of two portfolios decreases; on the contrary, the difference between returns increases in periods when the indicators deteriorate. Findings on market conditions and returns on earnings quality portfolios are important for Borsa Istanbul literature, which is an unexplored field of study. The results of the research suggest creating portfolios based on earnings quality, following the investment strategy and making changes in the strategy according to market expectations. In Borsa Istanbul, it is possible to earn more returns with a systematic approach based on earnings quality.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Earnings Quality, Firm Value, Earnings Management, Investor Protection

Tam Metin 232

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.