Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3199-3214

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2278


MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN E-MUHASEBE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARININ, UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ALİ ÖZBEK

Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte COVID-19 pandemisi ile birlikte ülkemizde yaşanan deprem felaketleri toplumsal ve ekonomik anlamda bir dizi önleyici tedbirlerin alınmasına yol açmıştır. Bu önleyici ve düzenleyici tedbirlerin başında ise; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan dikkat göz önüne alınmıştır. Bu tür olumsuz durumlar geçmişte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geçici olarak aksamasına ve duraklamasına yol açmışken o zamanlarda uzaktan eğitim süreci ile çevrim içi öğrenme birlikte ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı günümüzde hızla ilerleyen eğitim teknolojileri ışığı altında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye dönük algılarının onların uzaktan eğitim memnuniyetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Çalışmada üniversitede lisans düzeyinde eğitim gören ve muhasebe dersi alan öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik görüşlerinin, uzaktan eğitim memnuniyetleri algıları kapsamında ne gibi etkilere sahip olabileceği araştırılmıştır. Bunun yanında çalışma, amaca uygun ölçeklerle ampirik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda çevrimiçi öğrenmeye dönük olarak muhasebe eğitimi alan öğrenci algılarının uzaktan eğitim memnuniyet düzeyleri üzerinde (β: 0,163 p<0.05) anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Çalışmanın gelecekte eğitim-öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması maksadıyla karar alıcılara yardımcı olacağı ve özellikle muhasebe eğitimi veren akademisyenlere yol haritası çizeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi Öğrenme, İletişim Teknolojileri.

THE EFFECT OF ACCOUNTİNG STUDENTS' PERCEPTİONS OF E-ACCOUNTİNG ONLİNE LEARNİNG ON THEİR DİSTANCE EDUCATİON SATİSFACTİON

 

From past to present, earthquake disasters experienced in our country together with COVID-19 pandemic have led to series of preventive measures in social and economic terms. At the beginning of these preventive and regulatory measures necessary attention has been taken to ensure education and training activities are not disrupted. While such negative situations caused temporary disruption and suspension of education and training activities in past distance education process, online learning were handled together at time.

This study is to examine and evaluate effects of online learning perceptions students studying accounting in light of today's rapidly advancing educational technologies on their distance education satisfaction. İt was investigated what kind of effects the opinions of students studying the undergraduate level and taking accounting courses at university might have regarding online learning within scope of their perception of distance education satisfaction. Study was analyzed using empirical methods appropriate scales. significant effect of student perceptions accounting education regarding online learning on distance education satisfaction levels (β: 0.163 p<0.05) was determined. It is thought that study will help decision makers in order to increase the quality of education and training activities  future and will draw a road map especially for academicians who provide accounting education.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting, Accounting Education, Distance Education, Online Learning, Communication Technology.

Tam Metin 161

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.