Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3494-3509

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2289


ÇEVRESEL YÖNETİM VE İÇSEL PAZARLAMA – YERLİ HAVAYOLU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

MUHAMMED TALHA NARCI, FATİH KARAMAN, MURAT YALÇIN KIRCA

Talebin arttığı ve kaynakların azaldığı günümüz dünyasında, kaynakların etkin kullanılmasına yönelik kullanılan çevre yönetimi, kuruluşların hem kalite hem de sürdürülebilirlik uygulamalarında başı çekmektedir. Çalışmada Türk sivil havacılık sektöründe yerli havayolu şirketlerinde çevre yönetimi ve içsel pazarlama algısının etkileri araştırılmış, ilgili kavramların alt boyutlarının etkileşimi vurgulanmıştır. Araştırmada çevre yönetimi ölçeği ve iç pazarlama ölçekleri kullanılmıştır. Türkiye'deki yerli havayolu şirketlerinde çalışan 406 çalışandan elde edilen veriler SPSS 26.0 ve AMOS istatistik programları kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel sonuçlar, iç pazarlama uygulamaları ile çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Korelasyona ek olarak, içsel pazarlamanın çevre yönetimi üzerinde de etkisi vardır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevresel Yönetim, İçsel Pazarlama, Sivil Havacılık, Yerli Havayolu Şirketleri

ENVİRONMENTAL MANAGEMENT AND INTERNAL MARKETİNG – EXAMPLE OF DOMESTİC AİRLİNE EMPLOYEES

In today's world, where there is increasing demand and decreasing resources, environmental management, which is used for the effective use of resources, takes the lead in both quality and sustainability practices of organizations. In the study, the effects of environmental management and internal marketing perception in domestic airline companies in the Turkish civil aviation sector were researched, and the interaction of the sub-dimensions of the related concepts was emphasized. Environmental management scale and internal marketing scales were used in the study. The data obtained from 406 employees working in domestic airline companies in Turkey were analyzed using SPSS 26.0 and AMOS statistical programs. The statistical results show a significant correlation between internal marketing practices and environmental management practices. In addition to the correlation, internal marketing has an effect on environmental management.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Environmental Management, Internal Marketing, Civil Aviation, Domestic Airlines

Tam Metin 175

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.